jaunumi
Izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu

 Biedrība “SATEKA”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

9.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks

01.11.2020. - 01.12.2020.

Stratēģiskais mērķis :

M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

Rīcība 1.1.

Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība

9. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 17 809,67
9. kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

Projektu  īstenošanas termiņš

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas veidi

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

 

 

 

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku, kā arī informāciju par minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads.
 Kontaktpersona: LEADER administratīvā vadītāja: Daiga Gargurne; tālr. 26330257; 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv, mājas lapa: www.sateka.lv.