jaunumi
Biedrības „SATEKA” 1. projektu kārta.

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
 

1.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks

06.04.2016.- 06.05.2016.
 
Darba dienās no plkst. 9.00-16.00

1.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums
 
EUR 794 000.00

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2.Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  (2.1.Rīcība) un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz līdz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summa- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

 

 
Stratēģiskais mērķis : M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
 

Rīcība 1.1.

Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība

Atbalsta apmērs 

EUR 400 000.00

 

Rīcība 1.2.

Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana

Atbalsta apmērs 

EUR 80 000.00

 
Stratēģiskais mērķis : M2 veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.
 

Rīcība 2.1.

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

Atbalsta apmērs 

EUR 157 000.00

 

Rīcība 2.2.

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs 

EUR 157 000.00

 
Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.) jāiesniedz biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 26330257, 29177019.
 
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 
Kontaktinformāciju - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv