jaunumi
Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

5.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

13.03.2018.- 13.04.2018.

 

Darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Stratēģiskais mērķis :

M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

Rīcība 1.1.

Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība

5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums

 

EUR 63 508,61

 

5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

 

Projektu  īstenošanas termiņš

 

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas veidi

(izvēlas vienu iesniegšanas veidu)

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login  vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, projekta iesniegums nosūtāms uz Lauku atbalsta dienestam elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā jāiesniedz biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 26330257, 29177019 (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniskā dokumenta veidā saskaņā ar ar Elektronisko dokumentu likumu).

     

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA), tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, un, dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu var iepazīties biedrības „SATEKA”  mājas lapā: http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/, personīgi- biedrības birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/.

Kontaktinformāciju - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv , Ābeļu ielā 17, Gulbene (2.stāvā pa labi).