jaunumi
AKTUĀLI - Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu
 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".
Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61
Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.
Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 13.03.2018. līdz 13.04.2018. vienā no zemāk uzskaitītajiem veidiem:
1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
-        biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
-        biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/