Pārvalde >

Lejasciema pagastā pabeigta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija


Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Gulbenes novada lejasciema pagasta Lejasciema ciemā ir pabeigta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija.

Kā pirmais no ūdenssaimniecību attīstības projektiem visā Gulbenes novadā laikā no 2011.gada 31.oktobra līdz 2013.gada 30.jūlijam tika realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/111APIAJCFLAJ083/015).

Projekta kopējās izmaksas bija EUR 498 515,95, ERAF līdzfinansējums projektam EUR 423 738,52.   

Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns artēziskais urbums, uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, veikta ūdenstorņa rekonstrukcija, veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (770 m), izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un jauna kanalizācijas sūkņu stacija, veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (1030 m).

Projekta realizācijas rezultātā Lejasciemā ir ievērojami uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte . No ūdenstorņa ūdens tiek padots pilnīgi tīrs, atdzelžots - dzelzs saturs ūdenī, pateicoties jaunajai atdzelžošanas stacijai pie ūdenstorņa, ir samazinājies no 1,9 līdz 0,08 mg/l. Lejasciemā darbojas arī jaunā notekūfeņu pārsūknēšanas stacija Līču ielā, kas visus Lejasciema centra notekūdeņus pārsūknē uz jaunajām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Valkas ielā.

Laikā no no 2013.gada 9.septembra līdz 2015.gada 08.septembrim Lejasciema pagastā tiek īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073).

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 129 248,66.

2014.gada 19.decembrī tika pabeigta būvniecība projekta ietvaros: būvniecību veica SIA " Rubate", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Rifs-1/4", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošināja SIA „C projekti".

Sakarā ar to, ka būvniecības darbi tika pabeigti decembrī, kad laika apstākļu dēļ nevarēja pabeigt teritorijas labiekārtošanas darbus,  projekta atliktie darbi – teritorijas labiekārtošana un nepabeigtie Rīgas ielas asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz 2015.gada 31.maijam.

Ar SIA „Rubate” ir noslēgts līgums arī par papildus darbu veikšanu – A.Sakses ielas afaltēšanu, kas saskaņā ar līguma nosacījumiem jāpabeidz līdz 2015.gada 31.maijam. Šie darbi tiek finansēti no pašvaldības līdzekļiem.

 

Projekta ietvaros ir veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Lejasciema ciematā Rīgas un A.Sakses ielās.

 

Projekta rezultātā Lejasciema pagastā uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem, līdz ar to Lejasciema pagasta Rīgas ielas iedzīvotājiem tagad ir iespēja pieslēgties pie ciemata centralizētā ūdensvada un kanalizācijas. Maksa par pieslēgumu saskaņā ar Gulbenes novada domes noteiktajiem maksas pakalpojumu izmaksām ir EUR 42,62. 

 

Lejasciema pagastā uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai

2014.gada  10.jūlijā

Informāciju sagatavoja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, Lejasciema pagastā tiek īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073). Projekta realizācijas termiņš ir no 2013.gada 9.septembra līdz 2014.gada 08.decembrim, kopumā 15 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 129 248,66.

 2014.gada 9.jūlijā uzsākti būvniecības darbi projekta ietvaros: būvniecību veiks SIA " Rubate", būvuzraudzību nodrošinās SIA "Rifs-1/4", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošinās SIA „C projekti".

 Projekta ietvaros tiks veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (370 m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (715 m), esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (460 m), jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (1180 m).

 Projektu rezultātā Lejasciema pagastā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Lejasciema pagastā tiek īstenoti projekti ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, Lejasciema pagastā divu projektu ietvaros tiek veikti nepieciešamie darbi ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai.

Kā pirmais no ūdenssaimniecību attīstības projektiem visā Gulbenes novadā laikā no 2011.gada 31.oktobra līdz 2013.gada 30.jūlijam tika realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/111APIAJCFLAJ083/015).

Projekta kopējās izmaksas bija EUR 498 515,95, ERAF līdzfinansējums projektam EUR 423 738,52.   

Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns artēziskais urbums, uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, veikta ūdenstorņa rekonstrukcija, veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (770 m), izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un jauna kanalizācijas sūkņu stacija, veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (1030 m).

Projekta realizācijas rezultātā Lejasciemā ir ievērojami uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte . No ūdenstorņa ūdens tiek padots pilnīgi tīrs, atdzelžots - dzelzs saturs ūdenī, pateicoties jaunajai atdzelžošanas stacijai pie ūdenstorņa, ir samazinājies no 1,9 līdz 0,08 mg/l. Lejasciemā darbojas arī jaunā notekūfeņu pārsūknēšanas stacija Līču ielā, kas visus Lejasciem acentra notekūdeņus pārsūknē uz jaunajām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām Valkas ielā.

Lejasciema pagastā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība tiek turpināta projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073).

Vienošanās par  finansējuma saņemšanu un projekta realizāciju ir parakstīta 2013.gada 9.septembrī.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 358 984,55. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87.

Šobrīd noslēgumam tuvojas iepirkuma procedūra ūdenssaimniecības projekta būvdarbu veikšanai.

Vispārīga informācija par projektiem

Lejasciema pagasta pārvalde un iestādes apgūst Eiropas un Latvijas finansējumu, īstenojot daudzveidīgus projektus. Tiek īstenoti gan projekti infrastruktūras uzlabošanai, piemēram, ERAF, KPFI, ELFLA, gan dažādu aktivitāšu organizēšanai, pieredzes apmaiņai, mūžizglītībai, piemēram, Eiropas Mūžizglītības programma un programma "Jaunatne darbībā", Latvijas Kultūrkapitāla fonds u,c,

Tiek piesaistīts finansējums arī ar vietēja mēroga projektu konkursu starpniecību, ko izsludina Gulbenes novada dome.

Ar Mūžizglītības programmas atbalstu realizētie projekti


Šos projektus (Comenius) realizē Lejasciema vidusskola. Plašāku informāciju skat. mājas lapas sadaļā "Iestādes", apakšsadaļā "Lejasciema vidusskola" (Lejasciema vidusskolas ziņas).

Ar neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā" atbalstu realizētie projekti


Šos projektus realizē Lejasciema jauniešu centrs "Pulss" sadarbībā ar Lejasciema pagasta pārvaldi, Gulbenes jauniešu centru "Bāze" un biedrību "Jauniešu klubs "Dēms"". Plašāku informāciju skat. mājas lapas sadaļā "Iestādes", apakšsadaļā "Jauniešu centrs "Pulss"".

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu realizētie projekti


Ūdenssaimniecības attīstības projekts

ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros Lejasciema pagasta pārvalde realizē projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/083/015

Projekta mērķi ir ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, kā arī ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību, par uzvarētāju tika atzīts SIA "C projekts". Ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde.

Projekta ietvaros plānots izveidot jaunu urbumu ūdens iegūšanai, uzstādīt atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēt ūdenstorni, izbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Vienošanās par finansējuma piešķiršanu tika noslēgta 2011.gada 31.oktobrī, plānotais projekta noslēguma termiņš ir 2012.gada 31.jūlijs.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 350 922,76 Ls, no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 298 284,35 Ls.

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Lejasciema pagasta pārvalde turpina realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/083/015
Kopumā projektā plānots izveidot jaunu urbumu ūdens iegūšanai, uzstādīt atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēt ūdenstorni, izbūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.
Šobrīd projekta ietvaros jau sākta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža, ūdenstorņa rekonstrukcija un spiedvada izbūve.
Būvdarbus veic pilnsabiedrība „A.A. & Būvkompānijas”.
Vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta 2011. gada 31. oktobrī, projektu plānots pabeigt 2013. gada vasarā. Projekta kopējās izmaksas ir 453 838,75 Ls, bet attiecināmās izmaksas ir 350 922,76 Ls, no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 298 284,35 Ls.
 
GND Attīstības un īpašumu nodaļa

 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Lejasciema vidusskolā
Nr. 2009/0007/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/072
Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome; D.Gargurnes pārziņā
Realizācijas laiks: 11.05.2009.-31.05.2011.
Projekta galvenās aktivitātes:
Projekta kopējās izmaksas LVL 104368.00. Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 98392.00, no tām 85% ERAF finansējums, 7.5% valsts budžeta finansējums, 7.5% pašvaldības finansējums

Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu realizētie projektiEnergoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskola un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”’

Nr.VIDM/2009/KPFI-1/17

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome;  Attīstības un īpašumu nodaļas pārziņā

Realizācijas laiks: 15.12.2009.-31.03.2011.

Projekta galvenās aktivitātēs: Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, Lejasciema pagasta pārvaldē - Lejasciema vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Kopējās projekta izmaksas LVL 356 719.31, no tām neattiecināmās izmaksas LVL 10 602.07, attiecināmās izmaksas LVL 346 117.24, no kurām 85% KPFI finansējums, 15% pašvaldības finansējums

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu realizētie projekti

Jauniešu iniciatīvu centra ēkas rekonstrukcija

Nr. 08-07-L32100-000221

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome; Lejasciema pagasta pārvaldes un Attīstības un īpašumu nodaļas pārziņā

Realizācijas laiks: 02.2009.-11.2009.

Projekta galvenās aktivitātes: Jaunieši centra ēkas rekonstrukcija Lejasciema pagastā

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 84 695.53 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums

 

Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija

Nr. 11-07-L32100-000060

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome;  Attīstības un īpašumu nodaļas pārziņā

Realizācijas laiks: 21.04.2011.-25.11.2011.

Projekta galvenās aktivitātes: Lejasciema ciema Imantas, Kalēju, Tirzas un Līča ielu rekonstrukcija (1.156 km)

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 18 493.20 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 10% pašvaldības finansējums

 

Lejasciema jauniešu centra „Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai

Nr. 10-07-LL05-L413202-000008

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome;  Attīstības un īpašumu nodaļas un JC "Pulss" pārziņā

Realizācijas laiks: 03.06.2010.-28.02.2011.

Projekta galvenās aktivitātes: Skapju, krēslu, pufu, galdu, datoru iegāde Lejasciema jauniešu centram

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 3936.37 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 25%  pašvaldības finansējums

Sadarbībā ar biedrībām "Laika josta" un "Sporta klubs "Lejasciems"" ir apgūts arī ELFLA LEADER finansējums, aprīkojot Lejasciema kultūras nama telpas ar profesionālu gaismas un skaņas tehniku, kā arī ierīkojot un labiekārtojot apgaismotu slēpošanas trasi Lejasciemā.