Pārvalde > Rekvizīti

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde

reģ.Nr.90011483221

Adrese: Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,
LV-4412

Tālr.64473660, fakss 64497649
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv


      Sakarā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju ar 2017.gada 1.oktobri tiek slēgti Lejasciema pagasta pārvaldes norēķinu konti. 

     Rekvizīti banku maksājumiem:

Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327

Bankas konti:
AS SEB banka, Konta Nr.LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr.LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK,konta Nr.LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22


     Lai maksājums internetbankā būtu saprotams un atpazīstams maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs un lietotāja kods.
     Skaidras naudas norēķini arī turpmāk būs veicami Lejasciema pagasta pārvaldes kasē.