Pārvalde > Rekvizīti

Lejasciema pagasta pārvaldes rekvizīti

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde

Reģ. nr. 90000026992

PVN reģ.nr. LV90000026992

 

Adrese: Rīgas iela 11a, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

 

Norēķinu konts: SEB banka; kods: UNLALV2X007; konts: LV 50 UNLA 0007 0111 3070 8

 

Tālrunis: 644 73 660

Fakss: 644 73 663

E-pasts: lejasciems@gulbene.lv

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

    
Sakarā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju ar 2017.gada 1.oktobri tiek slēgti Lejasciema pagasta pārvaldes norēķinu konti. 

 

     Rekvizīti banku maksājumiem:
Saņēmējs: Gulbenes novada dome
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327
Bankas konti:
AS SEB banka, Konta Nr.LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr.LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK,konta Nr.LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22


     Lai maksājums internetbankā būtu saprotams un atpazīstams maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs un lietotāja kods.
     Skaidras naudas norēķini arī turpmāk būs veicami Lejasciema pagasta pārvaldes kasē.