Iestādes > PII "Kamenīte"

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 11a, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

Kontakti

Vadītāja

Irisa PUIDZE

t./fakss 64471941
            
             26456107

e-pasts

kamenite@gulbene.lv

Aktualitātes

Apmeklētāju pieņemšana Lejasciema PII “Kamenīte” mācību gada laikā:

Vadītāja

Pirmdienās 8.00 - 10.00
Piektdienās 14.00 - 16.00

Logopēde 
Ceturtdienās, piektdienās 14.30 - 15.00
Papildus minētajam, ja apmeklētājs ir iepriekš pieteicies un norādījis risināmo
jautājumu, iestāde nodrošina, ka apmeklētāji tiek pieņemti arī citā laikā.

Iestādes apraksts un piedāvājums

LEJASCIEMA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “KAMENĪTE”
Mācību valoda- latviešu
Darba laiks- diennakts
Iestāde piedāvā :
·        pirmsskolas izglītības programmu;
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem
·        speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Papildus  iespējas:
·         deju kolektīvs
·         speciālās fizkultūras nodarbības stājas profilaksei
·         
Atbalsts vecākiem:
·        individuālas konsultācijas pie logopēda, psihologa;
·        padziļināta bērna spēju attīstības analīze un rekomendācijas ( 3x mācību gadā);
·        vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas (individuāli vai grupās- nodarbību, u.c režīma momentu vērojums);
·        iespēja iesaistīties iestādes padomes darbā;
·        izglītojoši informatīvas lekcijas,  informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem, iespējamiem risinājumiem).
 
 
Bērnudārza pirmsākumi Lejasciemā datējami ar 1951.gadu, kad, nepilnu gadu pastāvējis, bērnudārzs tiek likvidēts. No jauna bērnudārza darbība atsākas 1965.gadā. 1986.gadā bērnudārzs pārceļas uz jaunām telpām, kas būvētas tieši bērnudārza vajadzībām.
2001.gadā, tiek apstiprināts iestādes nosaukums – pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”. Pašlaik iestādi apmeklē 57 bērni, vecumā no 1-7gadiem. Iestādē darbojas 4 grupas, kurām ir skanīgi nosaukumi: „Zaķēni”, „Rūķīši”, Pasaciņa”, „Gudrā Pūce”.
Iestādē īsteno trīs izglītības programmas: vispārējo pirmsskolas un divas speciālās- bērniem ar valodas attīstības un jauktiem attīstības traucējumiem.        
Vēl bez mācīšanās bērni arī dejo, rūpējas par staltu stāju, daudz dzied, svin svētkus un ballītes, pa  reizei dodas pārgājienos vai ekskursijās, nospēlē vai noskatās kādu teātra izrādi, daudz smaida un cītīgi rotaļājas ar draugiem… aug lieli un kļūst aizvien gudrāki.
Bērnu vecākiem allaž ir iespējams konsultēties ar logopēdi, mūzikas skolotāju, medmāsiņu,            psiholoģi, regulāri saņemt no skolotājām informāciju par bērna spēju attīstību ; apmeklēt  vecāku sapulces, atvērto durvju dienas;  iesaistīties iestādes padomes darbā vai kaldināt gudrību  vecāku diskusiju klubiņā.

 

Gulbenes novada pašvaldības normatīvie akti, kas reglamentē iestādes darbu:

 1. Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
https://www.gulbene.lv/
 

 1. 1.Izglītojamo ēdināšana Gulbenes novada pirmskolas izglītības iestādēs

  N.p.k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena bez PVN (euro)

  PVN (euro) *

   

  Ēdiena sagatavošanas izmaksas

  Produkta izmaksas

  Kopā

  Cena ar PVN (euro)

  1.

   
  Ēdināšanas pakalpojums izglītojamiem no viena līdz diviem gadiem:
   

   

  1.1.

  Brokastis

  1 ēdienreize

  0,21

   0,22

   0,43

   

   

  1.2.

  Pusdienas

  1 ēdienreize

  0,51

   0,41

   0,92

   

   

  1.3.

  Launags

  1 ēdienreize

  0,21

   0,19

   0,40

   

   

  1.4.

  Vakariņas

  1 ēdienreize

  0,21

   0,22

   0,43

   

   

   

  KOPĀ

  1,14

  1,04

  2,18

   

   

  2.

   
  Ēdināšanas pakalpojums izglītojamiem no trīs līdz sešiem gadiem:
   

   

  2.1.

  Brokastis

  1 ēdienreize

  0,21

   0,28

   0,49

   

   

  2.2.

  Pusdienas

  1 ēdienreize

  0,51

   0,49

   1,00

   

   

  2.3.

  Launags

  1 ēdienreize

  0,21

   0,24

   0,45

   

   

  2.4.

  Vakariņas

  1 ēdienreize

  0,21

   0,28

   0,49

   

   

   

  KOPĀ

  1,14

  1,29

  2,43

   

   

  Piezīme.
  *Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļu likuma  52.panta pirmās daļas 12.apakšpunktu, izglītības iestāžu sniegtos ēdināšanas pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli.”

   

 1. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem
APSTIPRINĀTI 
2016.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 11, 7.§)
saistošie noteikumi Nr.17
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu
I.             Vispārīgie jautājumi
1.            Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu, kādu nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes.
2.            Noteikumi netiek piemēroti, ja izglītojamo ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.
II.            Ēdināšanas maksas un atvieglojumu apmērs
3.            Ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti šādā apmērā:
3.1.         par ēdināšanu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes izvēlēts pakalpojuma sniedzējs – 1,57 EUR dienā;
3.2.         par ēdināšanu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 2016.gada 28.aprīļa Gulbenes novada domes sēdes lēmumu Nr.6, 51.§ “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
4.            Tiesības saņemt ēdināšanas (pusdienu) maksas atvieglojumus ir:
4.1.         bērniem invalīdiem bez izvērtēšanas;
4.2.         pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma bērniem bez izvērtēšanas;
4.3.         izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs no 5. - 9.klasei bez izvērtēšanas;
4.4.         izglītojamie vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kuru ģimenes Gulbenes novada Sociālais dienests atzinis par trūcīgām;
4.5.         izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības programmās, izņemot Gulbenes vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes, bez izvērtēšanas.
5.            Ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem, ja bērni dzīvo internātā un apmeklē kādu no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēm un/vai vispārējās izglītības iestādēm, tiek piešķirts 50% atvieglojums ēdināšanai (brokastis, launags, vakariņas) par katru bērnu mēnesī.
III. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība
6.            Ēdināšanas maksas atvieglojumi Noteikumu 4.1., 4.5. un 5.punktā minētajiem izglītojamiem tiek piešķirti pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu iesniegumu izglītības iestādes direktoram vai vadītājam.
7.            Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Noteikumu 4.4.punktā minētajiem izglītojamajiem, pamatojoties uz personas (ģimenes) iesniegumu, pieņem Gulbenes novada Sociālais dienests.
8.            Atvieglojumiem piešķirtie līdzekļi:
8.1.         tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar izglītības iestādes budžeta tāmē paredzētajiem finanšu līdzekļiem pusdienu izdevumu segšanai. Rēķinam pievienojams atvieglojumu saņēmēju saraksts, kurā norādīts katra atvieglojumu saņēmēja izglītības iestādes faktiskais apmeklējumu skaits pārskata periodā.
8.2.         tiek segti no attiecīgās izglītības iestādes budžeta tāmē paredzētajiem finanšu līdzekļiem pusdienu izdevumu segšanai, ja ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz atvieglojumu saņēmēju sarakstu, kurā norādīts katra atvieglojumu saņēmēja izglītības iestādes faktiskais apmeklējumu skaits vai ēdienreižu skaits pārskata periodā.
9.            Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus Noteikumu 4.4.punktā minētajiem izglītojamajiem var apstrīdēt Gulbenes novada domē.
10.          Gulbenes novada domes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV.Noslēguma jautājumi
11.          Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
12.          Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošie noteikumi Nr.3 “Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri deklarēti Gulbenes novada administratīvajā teritorijā”
 

PII "Kamenīte" ziņas

Daudz laimes Latvijai novēl Lejasciema PII “Kamenīte” audzēkņi svētku pasākumā 2018.gada 16. novembrī.Pa vienam mazam solītim

PII "Kamenīte" ziņas 2013.gada septembrī: