Iestādes > Lejasciema vidusskola

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412


 

Kontakti

Direktore

Ineta MALTAVNIECE 

t./fakss 64473134
t. 25627027
 

e-pasts
lejasciems@sveiks.lv

Direktores vietniece

 

Lana ČERNOGLAZOVA

t. 64473137

 

Direktores vietniece

Inese OZOLIŅA

t. 64473137

 

Lietvede

Ausma KAŅEPE

t. 64473136

 

Skolotāju istaba

 

t. 26510508

 

Internāts

 

t. 64471944

 


Lejasciema vidusskolas mājaslapa - http://www.lejasciemaskola.lv/

Lejasciema vidusskolas logo un karogs

  

Skolas himna

Skolas  nākotnes vīzija –  vidusskola ar mūsdienīgu mācību vidi, atvērta inovācijām, pieejama visiem, vietējās kultūrvides un tradīciju nesēja un turpinātāja.

Izglītības programmasLejasciema vidusskolā:
N.p.k. Izglītības programmas
nosaukums
Programmas
kods
1. Pamatizglītības programma 21011111
2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011

Skolā darbojas
Atbalsts skolēniem
   Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai (EFFECT4buildings)Lejasciema vidusskolas pedagogi 2019./2020.


Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību gads
Klase
Olimpiāde
Vieta
 
 
 
2018./2019.m.g.

 
9. Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiāde 2.vieta/dalība valsts olimpiādē
9. Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiāde 2.vieta
9. Gulbenes novada vēstures 9.klašu olimpiāde Atzinība
9. Bioloģijas novada olimpiāde Atzinība
9. Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Esi radošs amatnieks 2019” 3.vieta
7. Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Esi radošs amatnieks 2019” 3.vieta
12. Gulbenes novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde Atzinība
12. Bioloģijas novada olimpiāde Atzinība
 
 
Papildus izglītošanās iespējas
 • Interešu izglītības pulciņi – mākslas, mūzikas, sporta, vides jomās
 • Gulbenes Mākslas skolas klases
 • Gulbenes bērnu mūzikas skolas klavieru un pūšamo instrumentu klases
 • Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas distanču slēpošanas grupas
 • Panākumu Universitāte
 • Jaunsargi
 • Jauniešu centrs “Pulss”
Skolas internāts

Lejasciema vidusskolā pieejams skolas internāts, šobrīd to izmanto 17 skolēni. Par viņiem rūpējas internāta skolotājs, ēkas dežurants, naktsaukles. Internāts ir bezmaksas, labiekārtots, ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu tiek nodrošinātas brokastis, launags, vakariņas.Projekti Skolas tradicionālie pasākumi
 • Zinību diena
 • Adaptācijas dienas mācību gada sākumā
 • Miķeļdienas tirgus
 • Valsts svētku svinēšana
 • Ziemassvētku uzvedums
 • Skolas ēkas dzimšanas diena
 • Žetonvakars
 • Mātes dienas koncerts
 • Gada balva
 • Skolas salidojumi
 • Foto: Zinību diena,Valsts svētki, Ziemassvētku uzvedums, Ierindas skate
 •  
    
Skolas arodorganizācija
Lejasciema vidusskolā aktīvi darbojas LIZDA pirmorganizācija. Šajā arodbiedrībā ir iestājušies visi skolā strādājošie pedagogi un tehniskie darbinieki. Pateicoties arodbiedrības koplīgumam ar skolas administrāciju un pagasta pārvaldi, arodbiedrības biedri ir tiesiski aizsargāti un var izmantot visas priekšrocības, ko garantē koplīgums. Bez tam arodbiedrības biedri var izmantot nelaimes gadījumu apdrošināšanas fonda palīdzību , kā arī dažādās tirdzniecības vietās iegādāties preces ar atlaidi, kura attiecas tikai uz LIZDA biedriem.


Labie vārdi skolai
„Mūsu skolai
- lai daudz gudru skolēnu;
- vēl vairāk izcilu absolventu;
- bet visvairāk – labu, sirsnīgu un laimīgu cilvēku, kas vienmēr sevi sauc par Lejasciema vidusskolas absolventiem!
Paldies par visskaistākajiem skolas gadiem!”
39.izlaidums, 1993.gada absolventi
 
„Tev mūžam dzīvot, mūsu sirmā skola!
Lai vēl simtiem gadu skolā skan bērnu balsis, kas izsaka dzīvotprieku un zinātkāri! Zinošus, saprotošus un bērnus mīlošus pedagogus! Lai veicas!”
6.izlaidums, 1959.gada absolventi

Foto no skolas 60 izlaidumu salidojuma (13.09.2014.)

 
Maksas pakalpojumi

Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izīrēt skolas telpas - internātu, ēdamzāli. Sīkāka informācija, sazinoties ar skolas direktori. 

Dokumenti, vēsture

Lejasciema vidusskolas pašvērtējuma ziņojums, Lejasciems, 2019, aktualizēts


No skolas vēsturesLejasciema puses ļaudis vienmēr tiekušies pēc zināšanām un gara gaismas. Lejasciemam ir bagāta skolu vēsture.

Par pirmās skolas dibināšanas laiku ir uzskatāms 1689.gads. Tam apliecinājums ir Ernsta Glika ziņojums par skolu atvēršanu Vidzemē. Par šo vēsturisko faktu atgādina piemiņas akmens, kas atrodas pie Lejasciema vidusskolas un ir atklāts 1989.gadā sakarā ar skolas 300 gadiem.

Nākamās ziņas par skolas esamību Lejasciemā ir no 1727.gada, kad te bijusi mācību iestāde, un tajā strādājis skolotājs Pauls Roze. Ēka, kurā notikušas mācības, nodegusi, un jaunas skolas būve sākusies 1733.gadā.

19.gadsimtā tagadējā Lejasciema pagasta teritorijā atradās vairākas skolas. Tās bija - Kalnaskola, Grabažskola, Pirtsmuižas pareizticīgo skola, Dūres skola, Mālmuižas skola, Lejasciema draudzes skola. Ir pastāvējušas arī privātskolas. Sākotnēji tās atradušās muižās – Lejasmuižā un Amšu pusmuižā – un kalpojušas vācu tautības bērnu apmācībai.

Privātskolu attīstību 20.gadsimta sākumā sekmēja Lejasciema kā apdzīvotās vietas izaugsme un nepieciešamība apmierināt vajadzības pēc izglītības lielākam skaitam bērnu. 1913./1914.m.g. darbu sāka ministrijas skola, kas mācīties gribētājus piesaistīja ar to, ka nebija jāmaksā skolas nauda. 1919.gadā, padomju varas laikā, šī skola pārdēvēta par darba skolu. 1920.gadā tika atvērta Lejasmiesta vidusskola, kas pastāvēja 5 gadus un tika slēgta līdzekļu un piemērotu telpu trūkuma dēļ. Vidusskolas absolventu vidū bija rakstniece Anna Sakse. Paralēli vidusskolai Lejasciemā darbojās II pakāpes pamatskola. Strādāja arī I pakāpes pamatskola, kas 1928.gadā, kad Lejasmiestam piešķīra pilsētas tiesības, tika pārdēvēta par Lejasciema pamatskolu.

Pēc II Pasaules kara Lejasciemā pamatskola turpināja savu darbību, bet vēlāk pārtapa par 7-gadīgo skolu. 50-tajos gados arī laukos sāka atvērt vidusskolas, un 1950./51.m.g. Lejasciema septiņgadīgā skola sāka veidoties par vidusskolu – tika atvērta 8.klase. 1954.gada pavasarī Lejasciema vidusskolā notika pirmais izlaidums, atestātu saņēma pirmie 19 absolventi. 1956./57.m.g. Lejasciema vidusskolas skolēnu skaits sasniedza 270, skolā strādāja 20 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki. Skolas kabinetu un klašu telpas pēc lieluma vairs neatbilda skolēnu skaitam, un arvien aktuālāka izvirzījās jaunas skolas ēkas nepieciešamība. 1958.gada janvārī tika uzsākta jaunās skolas ēkas celtniecība. Tās darbos iesaistījās skolas audzēkņi un pedagogi. Jaunais skolas nams tika atklāts 1960.gada 18.janvārī.