Iestādes > Kultūras nams

PAMATINFORMĀCIJA

     Lejasciema pagasta kultūras dzīves centrs ir kultūras nams, kas atrodas pagasta centrā Rīgas ielā 20b. 2003. gadā kultūras namā tika veikti lieli un nozīmīgi remontdarbi un šobrīd kultūras namā ir radīti piemēroti apstākļi gan apmeklētājiem, gan amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, gan viesmāksliniekiem.  Kultūras namā darbojas daudzveidīgi amatiermākslas kolektīvi - tiek pārstāvētas dažādas interešu jomas, kas dod iespēju ikvienam attīstīt savas radošās spējas.
     2017. gada 18. novembrī ar skaistu, emocionālu pasākumu kultūras nams svinēja 60 gadu jubileju.

KONTAKTI

Adrese: Rīgas iela 20b, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

 


Vadītāja

Rita GARGAŽINA

t.64472677

   29392051

e-pasts ritaga@inbox.lv

 

KULTŪRAS NAMA KOLEKTĪVI

 

Jauktais koris "Kaprīze"

Senioru jauktais vokālais ansamblis "Satekas"

Jauktais vokālais ansamblis "Akcents"

Folkloras grupa "Smaržo siens"

Amatierteātris "Paradokss"

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Unce"

Dāmu deju grupa "Dzinteles"

Informācija par kolektīvu.

Pūtēju orķestris "Lejasciems"

Jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis "DEEP SILENCE"

Rokdarbu kopa "Rades"

MAKSAS PAKALPOJUMI KULTŪRAS NAMĀ UN ESTRĀDĒ

NO KULTŪRAS NAMA VĒSTURES

19. gadsimta otrajā pusē Lejasciema novadā sākas rosīga sabiedriskā dzīve. 1883. gada 15. maijā tiek dibināta Lejasciema Labdarības biedrība. Pirmajos gados biedrības darbība ir klusa un mierīga. Sākot ar 1886. gada 28. oktobri, kad Valkas ķeizariskā tiesa izsniedz Iekšlietu ministra apstiprinātus statūtus, biedrībā sākas jauns aktīvas darbošanās laiks. 1887. gadā biedrība Lejasciemā Tirzas krastā uzceļ jaunu namu ar plašu zāli, skatuvi un palīgtelpām. Šis ir vienīgais un plašākais tautas nams visā Vidzemē, kuru biedrība cēlusi par saviem līdzekļiem. To atklāj 1888.gada 3.janvārī. 1899.gadā naktī no 25. uz 26.martu biedrības nams nodeg. 1901. gada pavasarī sāk būvēt jaunu ēku, kuru iesvēta tā paša gada 30.decembrī. Ilgus gadus Labdarības biedrības nams kalpo Lejasciema sabiedrībai.

II pasaules kara laikā 1944. gadā, vācu armijai atkāpjoties, Lejasciema Labdarības biedrības ēka tiek nodedzināta. Pēc kara tautas nama vajadzībām tiek izmantota bijusī mācītāja māja Rīgas ielā 20. Telpas ir šauras un nepiemērotas kultūras pasākumiem. 50-to gadu otrajā pusē Lejasciema ciema padome pieņem lēmumu – uzsākt tautas nama telpu pārbūvi par padomes rīcībā esošajiem līdzekļiem (8000 rbļ.), organizējot iedzīvotāju talkas. Pārbūves darbus uzsāk 1956. gada jūnijā. 1957. gada 2.novembrī ar plašu koncertu un svētku sarīkojumu tiek atklāts pārbūvētais tautas nams. Šajā laikā un turpmākos gadus līdz 1973. gadam kultūras darbu vada un organizē Vija Lācīte-Kramiņa, ļoti darbīgs, izdomas bagāts kultūras darbinieks.

Lejasciema kultūras namā pasākumu norisi un pašdarbības kolektīvu darbošanos sekmē kultūras nama vadītāju darbs. Ilgu laiku līdz 1989. gadam kultūras namā strādā Gunta Bērziņa, no 1980. gada – Rita Gargažina. Īsāku laiku Lejasciema kultūras nama darbu vadījuši Valentīna Siliņa, Dzintars Vēverbrants, Normunds Šmits, Ilgonis Švika u.c.

2003. gadā Lejasciema kultūras nama ēkai uzsākti rekonstrukcijas darbi. Pēc to pabeigšanas Lejasciema kultūras uzsācis darbu atjaunotās, mūsdienu prasībām atbilstošās, kultūras nama apmeklētājiem un pašdarbniekiem piemērotās telpās.