Iestādes > Jauniešu centrs "Pulss"

Kontakti (Contacts)

Adrese (Address): Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, Latvija

  
 

Vadītājs (Director)

Anna ŽĪGURE Tālrunis
+371 22040205

e-pasts anna.zigure@gulbene.lv

 Darbiniece (Worker)

 Ieva MILNE

 

e-pasts
pulss@gulbene.lvSociālajos tīklos (Social Networks):

Facebook: https://www.facebook.com/groups/

Instagram: https://www.instagram.com/jc_pulss/

Darba laiks (Open Hours)

Jauniešu centrs no 7. septembra līdz 31. maijam atvērts apmeklētājiem
OTRDIEN - PIEKTDIEN        11.00 - 19.00
SESTDIEN  - SVĒTDIEN             Brīvs

No 1. jūnija līdz 31. augustam jauniešu centrs atvērts apmeklētājiem
PIRMDIENA - PIEKTDIENA         10.00 - 18.00Iepriekš vienojoties, jauniešu centra telpas var izmantot arī citā laikā.

Aktivitātes (Activities)

Lejasciema jauniešu centrs "Pulss" ir neformālās izglītības un saturīga brīvā laika centrs. Jauniešu centra mērķis ir dot vietējiem jauniešiem un bērniem iespēju piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos, iepazīt neformālo izglītību, labi pavadīt laiku un iekļauties pagasta sabiedriskajā dzīvē. Centrs ir dibināts 2009.gadā un tas darbojas vairākos virzienos:

1. Ikdienas aktivitātes - jauniešu centrs ir atvērts ikvienam interesentam. Oficiāli "jaunietis" Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem, BET - dzīvē viss ir savādāk, vai kas ir mainījies? (Igo) Tādēļ strādājam arī ar citām vecuma grupām, piemēram, skolas vecuma bērniem.
Ikdienā pie mums ir pieejamas galda spēles, internets un datori, biljards, novuss, galda futbols, tēja... Un, protams, mēs - jauniešu centra darbinieki. Ir pieejama arī telpa semināriem vai apmācībām.

2. Regulāri pasākumi - plānojam arī dažādus pasākumus, piemēram, tematiskus vakarus, sportiskas aktivitātes, seminārus, apmācības...

3. Ikgadēji pasākumi - nu jau palēnām veidojas mūsu tradīcijas. Stabilākie ikgadējie pasākumi mums ir:
3.1. Jauniešu centra dzimšanas diena decembra beigās.
3.2. Jauniešu saliedēšanās diena rudens brīvdienu laikā.
3.3. Vasaras dienas bērniem un jauniešiem.
3.4. Radošs pasākums "Zelta Čemodāns" novembra pēdējā sestdienā.
3.5. Dalība Karjeras dienās oktobrī.

4. Projekti - papildu finansējuma piesaistei realizējam projektus gan programmā "Jaunatne darbībā", gan "ELFLA", "Erasmus+" u.c.

5. Aktivitātes jauniešu pašizaugsmes programmas "AWARD" ietvaros.

Lejasciems Youth Centre "Pulss" is centre of non-formal education and useful leisure time. 
The Aim of Youth Centre "Pulss" is to give opportunities to local youth and children to participate in different activities and projects, to get to know non-formal education, spend their free time well and to participate in local community public life. It works since Year 2009 and there several type activities have been implemented:

1. Daily activities - open youth centre for everybody (also other age groups as school age children etc.); table games, internet, computers, billiards, table football, tee etc.; room for trainings and seminars; conversations with youth centre workers.
2. Events - like thematic evenings, sport activities, seminars, trainings...
3. Annual events, for example:
3.1. Youth Centre birthday (end of December);
3.2. Youngsters' unification day on School Autumn Holiday;
3.3. Summer Days for chidren and youngsters;
3.4. Creative event "Golden Suitcase" at the end of November;
3.5. Participation in Career Days in October.
4. Projects - "Youth in Action", "EAFRD", "Erasmus+" etc.
5. Activities within program "AWARD".


Jauniešu centra ziņas (Youth Centre News)

Realizētie projekti (Finished Projects)

Eiropas Savienības projekti (EU Projects)

ELFLA LEADER (EAFRD LEADER):

Lejasciema jauniešu centra „Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai
(Equipping of Lejasciems Youth Centre "Pulss" to ensure workshops and trainings)

Nr. 10-07-LL05-L413202-000008

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome;  Attīstības un īpašumu nodaļas un JC "Pulss" pārziņā

Realizācijas laiks: 03.06.2010.-28.02.2011.

Projekta galvenās aktivitātes: Skapju, krēslu, pufu, galdu, datoru iegāde Lejasciema jauniešu centram

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 3936.37 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 25%  pašvaldības finansējums.


Programmā "Erasmus+"Šie projekti tika finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jauniešu apmaiņa (Youth Exchange) "Roots & Wings" (2016)

Projekta ietvaros Gulbenes novadā tikās jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas un Rumānijas, lai kopīgi apgūtu visu šo valstu tautisko deju soļus, dalītos savā kultūrā, mācītos par starpkultūru attieksmēm un sociālo iekļaušanu (the Project was focused on national dances, intercultural learning, social inclusion).


Video

 

Publicitāte

Projektam tika izveidota īpaša Facebook lapa, kur skatāmi video un foto no visām apmaiņas pasākuma norises dienām.
Projekta laikā tapa krāsojamā Mandalu grāmata.
Publicitāte masu medijos un sociālajos tīklos.

Publicitāte laikrakstā Pagalms projekta noslēgumā.
Drukātie materiāli.Eiropas brīvprātīgā darba projekts (EVS) "Creativity" (2015)

Projekta ietvaros Lejasciemā brīvprātīgo darbu veica brīvprātīgā Martina Domiter no Horvātijas (during the project volunteer Martina Domiter from Croatia was hosted).

Informācija par projektu (information about the project):

Video

1. Radošo darbnīcu foto / video (creative workshops).2. Noslēguma pasākums "Zelta Čemodāns" 28.11.2015. (evaluation event Golden Suitcase).3. Otrreizējās pārstrādes darbnīca "Lietu otrā dzīve" 03.06.2015. (recycling workshop). 4. Vasaras dienas bērniem un jauniešiem "Mācies darot!" 14.-16.07.2015. (summer days for children and youngsters).5. Vasaras dienas bērniem "Mazajiem lejasciemiešiem" 29.-31.07.2015. (summer days for small children).6. Rudens starpnovadu saliedēšanās dienas 30.-31.10.2015. (autumn holidays activities).Lejasciema pagasta tūrisma buklets: APRAKSTS + KARTES

Ziņu arhīvs
(publicitāte mājas lapā www.lejasciems.lv ziņu sadaļā projekta laikā).

Publicitāte mājas lapā www.gulbene.lv.

Afišas.


Programmā "Jaunatne darbībā" ("Youth in Action")

Šie projekti tika finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Jauniešu iniciatīvu projekts "Ekspedīcija "3 dienās apkārt Lejasciemam"" (2009)
(Youth Initiative in Local level "Expedition: in 3 Days Around Lejasciems")

 


Eiropas brīvprātīgā darba projekti uzņemošās organizācijas statusā "Redzu Tevi" (2011), "Dubultefekts" (2012-2013)
(European Voluntary Service hosting Projects "See You", "Double Effect")

  JC "Pulss" koordinētas Jauniešu apmaiņas "Active FOOT" (2011)...
(Youth Exchanges, coordinated by YC "Pulss": "Active FOOT"...)

 


...un (and) "Musical Chorus 2 - Shall we dance?" (2013).
Vairāk informācijas (more information): http://www.facebook.com/MusicalChorus2
 


Šīs programmas ietvaros esam arī nosūtījuši brīvprātīgos uz citām Eiropas valstīm, piedalījušies:
(In this Program we have sent abroad several EVS volunteers and participated in:)
1) jauniešu apmaiņu projektos (Youth Exchanges):

GB - Lielbritānijā (2009),

FR - Francijā (2010)
 GB Wales - Velsā (2012)
 


EE - Igaunijā (2012), CZ - Čehijā (2013),
2) kontaktu veidošanas semināros (contact making seminars) PT - Portugālē (2011),
3) starptautiskās apmācībās (trainings) PT - Portugālē (2012), RO - Rumānijā (2011), HU - Ungārijā (2013).


Latvijas projekti (Local Projects in Latvia)
Mūsu jaunieši ir iesnieguši projektus Gulbenes novada izsludinātajos jauniešu projektu konkursos:
(Our youngsters have applied projects in Gulbene Municipality Youth Initiative Calls:)
"Vesels siers" ("Whole Cheese") (2013), "Mēs varam un darām" ("We can and We do") (2013), "Zaļās brīvdienas" ("The Green Holiday") (2014), "Mācies darot!" ("Learn by Doing!") (2015).

Ir realizēts arī projekts par āra trenažieru laukuma izveidi ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu (2013).
(As well as Education and Science Ministry funded project, where we created outdoor fitness equipment field.)