Lauksaimniekiem > Konsultācijas

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas pakalpojumi

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas pakalpojumi
SIA Pilsētvides serviss klientiem

Iespējams nodot atbilstošas kvalitātes, bez piejaukumiem izmantoto iepakojumu SIA “Pilsētvides serviss” EKO laukumos, piesakoties pa zemāk norādītajiem tālruņiem vai e-pastu:
Alūksne; Balvi; Gulbene – tālrunis 25666837 ;
aluksne@pilsetvide.lv;
balvi@pilsetvide.lv;
gulbene@pilsetvide.lv
HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām.
Nepieņem remontu darbos izmantotas kannas vai kannas ar krāsu piejaukumiem (par neatbilstošas kvaitātes iepakojumu tiek piemērota nodošanas maksa, kā sadzīves atkritumu tarifs attiecīgājā novadā)
Iepakojuma savākšana

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

     LAD no š.g.  3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

     Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”

     Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.

     Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.

     Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

     Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.

     Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

     Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Gulbenes konsultāciju birojs organizē kursusOtrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības atjaunošanas apmācība

 

Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27

Datums12.02.20. plkst. 10.00
maksa 50.00 EUR ( ar PVN)

 

Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanas apmācība

 

Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27

Datums 13.02.2020. plkst. 10.00              
14.02.2020. plkst. 10.00

18.02.2020. plkst.10.00

19.02.2020plkst. 10.00

Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27

Eksāmens 19. februārī

Maksa 130.00 EUR ( ar PVN)


 

Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apmācības darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

 

Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27

Datums: 11.03.2020. plkst. 10.00 maksa 45.00 EUR (ar PVN)


Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 29 miljoni eiro.

Ziemeļaustrumu RLP publiskais finansējums:

 • saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 tūkst. EUR ir 544 750 EUR.
 • saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR – 1 849 757 EUR.

Projektu vērtēšana, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, notiks līdz 2021.gada 1.martam.

Pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi. Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 15,7 miljoni eiro.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Izstāde - Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2019 - Izstāžu kompleksā Rāmava - 3 dienas, no 3. līdz 5. oktobrim!

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā.
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim: 
-apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro;
-apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim:
-apakšpasākumā "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana". Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu. Kopējais pieejamais finansējums ir 100 tūkstoši eiro.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var izdarīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.
Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
 


Demonstrējumi bioloģiskās un integrētās saimniekošanas apstākļos

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

 Lauka dienas

 Demonstrējumi bioloģiskās un integrētās saimniekošanas apstākļos

 darba kārtība

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P2,  LAD240118/P3 un  LAD240118/P4

Demonstrējuma tēma (lote): Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos (1.lote) 

Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu (2.lote)

Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (3.lote)

Norises vieta: SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, “Frolovka”, Viļānu pagasts., Viļānu novads, LV-4650 (šosejas Viļāni-Rēzekne 3.km)

Datums: 2019.gada 11.jūlijs

Laiks

Tēma

Lektora vārds, uzvārds

12.30-13.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta “Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” LAD240118/P2

Dr.agr. V.Stramkale, LLZC valdes locekle, AREI vadošā pētniece

14.00-14.30

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”. LAD240118/P3

Mg.biol. I.Stafecka, AREI pētniece

14.30-15.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”. LAD 240118/P4

Mg.agr. K.Pekša, AREI zinātniskā asistente

Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Lauku diena: Šķirnes mūsdienu klimatiskajos apstākļos

  

SIA ELAGRO iepērk sienu un skābsienu neierobežotos apjomos sākot no 38 ruļļiem

Prasības skābsienam:

Iegūts no sētā zālāja, ar nelielu tauriņziežu piemaisījumu līdz 20% vai bez, mitrums 25-35% (maks. 35%), zaļgandzeltens, viegla augļu smarža, bez pelējuma. Minimālais šķiedras garums 15cm.

 

Prasības sienam:

Iegūts no sētā zālāja, ar nelielu vai bez tauriņziežu piemaisījuma, mitrums maks. 14%, zaļgans, laba smarža, nesmalcināts, uzglabāts zem nojumes, bez pelējuma.

Sienu ņemam tikai no tiem, kuriem ir iespēja uzglabāt zem jumta.

 

Sienu un skābsienu ņemam tikai līdz norādītajam mitrumam. Mitrumu palīdzēsim noteikt mūsu laboratorijā.

 

Cena sienam 80 eur/t+PVN jeb 96,8 eur/t ar PVN,

Cena skābsienam 65 eur/t +PVN jeb 78,65 eur/t ar PVN.

Cenas norādītas ar piegādi līdz ražotnei.

Tas nozīmē ka ruļļa cena ir 15-30 eur atkarībā no ruļļa svara.

Nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu.

Siena un skābsiena piegāde notiek pēc iepriekš saskaņota grafika.

 

Ražotnes adrese: Alūksne, Rūpniecības iela 7.

Ieguvumi sēto zālāju audzētājiem:

-        Zālāju audzēšanā var izmantot zemes, kuras nav piemērotas intensīvai graudu audzēšanai.

-        Zālāju audzēšanai var izmantot zemes, kuras ir tuvu mežiem, un par  kurām ir jānomaksā “meža nodeva”, ja audzē graudus vai rapsi. Zālāju audzēšanas gadījumā tas atkrīt.

-        Ir izslēgts izsalšanas un krusas risks, kā arī vispār samazinās klimatisko apstākļu risks uz audzēšanu, jo jūs audzējat vairāk kultūras.

-        Stabilas cenas uz izaudzēto gadu no gada.

-        Eksportspējīgs produkts un nav jāuztraucas par realizāciju.

 

Slēdzam ilgtermiņa līgumus par siena un skābsiena audzēšanu un iepirkumu.

Sniedzam konsultācijas zālāju audzēšanā eksporta kvalitātei.

 

Vēlaties uzzināt vairāk? Zvaniet uz tālruni: 29 359160 Iveta Savdona vai rakstiet sales@elagro.lv

 

 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs:

 • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšana";
 • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Publiskais finansējums aktivitātēm ir 7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu.

Ziemeļaustrumu RLP izsludinātais publiskais finansējums ir 398 443 EUR.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu veidlapas un pasākumu nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.


Varēs veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes

 • No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs:
  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšana";
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
  Publiskais finansējums aktivitātēm ir 7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu.
  Ziemeļaustrumu RLP izsludinātais publiskais finansējums ir 398 443 EUR.
  Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  Projektu iesniegumu veidlapas un pasākumu nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.
  Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
  Projektu iesniegumu pieņemšana notiek  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
   

   

17. APRĪLĪ PLKST. 10.00 LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMĀ

INFORMATĪVĀ DIENA LAUKSAIMNIEKIEM

INFORMĀCIJA PAR MIGLOTĀJU   PĀRBAUDĒM. MĀRTIŅŠ UZULIŅŠ.


1. JAUNĀS PRASĪBAS 2019. GADA PLATĪBMAKSĀJUMU SEZONAI

2.
2019. GADA PROVIZORISKĀS PROJEKTU KĀRTAS

3.
LLKC MĀCĪBU PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS.

 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI.

 

 

10. aprīlī sākas pieteikšanās platību maksājumiem!

     No 2019. gada 10. aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.

     Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei».

     Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3. jūnijam.

 

Izstāde Rāmavā

     ZM un LLKC aicina Vidzemes lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 10. aprīlī, trešdienā, Smiltenes pilsētas kultūras centrā Gaujas ielā 1, Smiltenē. Konferences sākums plkst. 11:00.

     Ministrs Kaspars Gerhards: “Konferences plānots aizvadīt kā plašu diskusiju zemnieku, lauku uzņēmēju un visu citu aktīvo reģionu iedzīvotāju vidū par Latvijas lauku attīstības prioritārajiem virzieniem. Bez Briseles regulām ir ļoti daudz procesu, ko mēs paši valsts mērogā varam noteikt. Lai pieņemtie lēmumi, tajā skaitā normatīvo aktu bāze, tiktu veidota atbilstoši lauksaimniecības nozares aktuālajām vajadzībām. Ir svarīgi dzirdēt reģionu iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli, redzējumu, izprast problemātiku, lai valsts var rīkoties. Tieši tādēļ ir nepieciešama lauksaimnieku, lauku uzņēmēju un iedzīvotāju līdzdalība, jo jaunajam Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajam plānam 2021.-2027. gadam ir jāietver visas mūsu prioritātes – efektīvāka un konkurētspējīgāka saimniekošana, kas paaugstinās ieņēmumus un labklājību, kā arī gādāšana par paaudžu nomaiņu, bez kā Latvijas lauku nākotne nav iedomājama.”

     Konferences mērķis ir diskutēt ar zemniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem par Latvijas reģionu turpmāko attīstību pēc 2020. gada – nākamajā ES plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam. Konferences “Stipri reģioni, stipra valsts!” diskusijās piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kā arī ZM, Lauku atbalsta dienesta un LLKC eksperti.

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

     No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD)izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.

 • Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,989 miljoni eiro.
 • Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,067 miljoni eiro.
 • Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais pieejamais finansējums ir 4,051 miljoni eiro.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 1.septembris.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

     No šā gada 4.februāra lauksaimnieki LAD var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2019.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

     Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja

 • klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
 • pievienot jaunus ainavas elementus; 
 • no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

     Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

     Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku - savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

LLKC Gulbenes birojs piedāvā seminārs + meistardarbnīca

Kaitīgie organismi augļu dārzā, mazdārziņā:

26.februārī plkst. 10.00 – izglītojošs seminārs, LLKC birojā, O.Kalpaka ielā 27
*Izplatītākie kaitēkļi augļu dārzā, to bioloģija, uzvedība, kaitēkļu ierobežošanas metodes (AAL un bioloģiskā metode),
*Putnu nozīme augļu dārzā, daudzveidība, to mītnes
*
Ziedošu augu loma derīgo organismu pavairošanai dārzā.
*Semināra ilgums 5 stundas, kafijas pauze,
*Lektore agronome Inga Freimane

2. marts plkst. 10.30 – semināra turpinājums, Litenē, Litenes muižas teritorijā darbmācības klasē, piedāvājumā tēja, zupa.

*Putnu būri, to piemērotība dažādām sugām,
*Putnu būru izgatavošana un izvietošana – praktiskās nodarbības.
*Instrumenti un darba materiāls (viens/divi būris?) ir nodrošināti, individuālie darba drošības līdzekļi jāsarūpē pašiem (cimdi, brilles, ērti apavi). *Nodarbību ilgums 4. stundas, vieta Litenes pagasts

 *Nav obligāta abu pasākumu apmeklēšana, bet ļoti vēlama gan.
*Darbu vadītājs Elvijs Kantāns ( Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība)

ZM aicina lauksaimniekus nekavēties ar augsnes agroķīmisko izpēti

Lai saimniekotu ekonomiski un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi regulāri sekot līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī veikt augsnes agroķīmisko izpēti (AAI). Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo augu barības vielu nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšnoteikums veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. AAI rezultāti jāņem vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas līdzekļu lietošanu.

 

Jau 2009. gadā ir spēkā stājušies Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”. Noteikumos ietvertais nosacījums par augsnes agroķīmisko izpēti vai augsnes agroķīmiskajām analīzēm jāpilda katram integrētās lauksaimniecības produkcijas audzētājam, bet finanšu resursu trūkuma dēļ ne vienmēr tas izdarāms visai platībai uzreiz.

 

Augsnes agroķīmiskā izpēte vai augsnes analīzes ārpus Īpaši jutīgajām teritorijām ir nepieciešamas tajās saimniecībās, kurās lieto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus. To nosaka integrētās augu aizsardzības prasības, kas iestrādātas Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība“ II nodaļā.  Augsnes agroķīmiskā izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās platības.

Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI vai augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības līdz 2019. gada 31. decembrim, un arī nosacījums, ka augsnes kartes nebūs vecākas par septiņiem gadiem.

 

Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 31. decembrim bija jābūt veiktai augsnes izpēte ne mazāk 45 procentos apsaimniekotās platības, lai līdz 2019. gada 31. decembrim tā būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 75 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2021. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 90 procentos apsaimniekotās platības, tādējādi līdz 2022.  gada 31. decembrim noteikumu nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot visā apsaimniekotajā platībā.

 

Aicinām lauksaimniekus nekavēties ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu!

 

Biedrība "SATEKA" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai Gulbenes novada teritorijā

     Biedrība "SATEKA" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai Gulbenes novada teritorijā
Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas LAP 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 356 720,82
Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 14.02.-14.03.2019. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Vairāk par projektu konkursu lasi šeit.
 
     Biedrība "SATEKA" 2019.gada 30.janvārī un 6.februārī aicina uz praktiskajiem semināriem par LEADER projektu iesnieguma un tā pielikumu, dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā.
     Lūdzam, pieteikt savu dalību semināram līdz 2019.gada 25.janvārim aizpildot pieteikuma formu šeit:  ANKETA 
     Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas katru darba dienu no 9.00. - 16.30. biedrības "SATEKA" birojā Ābeļu ielā 17, Gulbene. Kontaktinformācija: 26330257 (birojs) vai 29177019 (Daiga Gargurne), e-pasts: daiga@sateka.lv, sateka@sateka.lv
     Lūgums iepriekš pieteikties uz konsultācijām!

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Gulbenes konsultāciju birojs

Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības atjaunošanas apmācība
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums: 12.02.2019.
 
 
Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanas apmācība
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums 13.02.2019.        
14.02.2019.

18.02.2019.
19.02.2019.

 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Eksāmens 19. februārī
 
 
Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apmācības darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums: 14.03.2019.
 
 

LLKC Gulbenes biroja seminārs – informatīvā diena

19. oktobrī plkst. 10.00., biroja telpās O. Kalpaka ielā 27

Tēmas:

 • Ø Aktualitātes no LAD, pasākums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Marija Krēsliņa, LAD lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja.

 

 • Ø LAD pārbaudēs uz vietas saimniecībās visbiežāk konstatētās kļūdas.

Marija Krēsliņa, LAD lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja.

 

 • Ø Augšņu agroķīmiskās analīzes, to nepieciešamība saimniecībā, kā to sasaistīt ar ražošanas optimizāciju.

Inga Freimane, LLKC Gulbenes biroja augkopības konsultante.

 

 • Ø Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras aktualitātes, traktortehnikas vadītāju apmācību kārtība.

Ervīns Lipe, VTUA inspektors.

 

 • Ø Informācija par ES pasākumu “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” plānošana Gulbenes novada lauksaimniekiem. Pieredzes apmaiņas braucienu tēmas Latvijā un ES valstīs.

Inga Freimane, LLKC Gulbenes biroja vadītāja.

 

Laipni gaidīti!

Informācija un pieteikšanās pa tālruni 25634417; e-pasts: gulbene@llkc.lv

 

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

     No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

     Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 75 miljoni eiro. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

     Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 30 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

     Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 13,5 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.

     Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vairākas izmaiņas. Piemēram, lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Ir precizēti nosacījumi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Tomēr turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti par veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 70%. Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalstīs.

     Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

       Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu

Kārta atvērta
01.10.2018.-31.10.2018.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi

Izmaiņas atbalsta piešķiršanā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

     Š.g. 4. septembrī, valdība atbalstīja ZM sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu stratēģisko projektu īstenošanu lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā arī sekmētu projektus lauksaimnieciskās darbības attīstībai.

     Lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs.

     Precizēti nosacījumi par projektu atlases kritēriju punktiem. Tie tiks piešķirti investīcijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Tomēr turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti par veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 70%.

Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas periodā (LAP 2014-2020. gadam) pretendents ir jau iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas iegādi neatbalstīs.

     Ņemot vērā, ka apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” finansējuma atlikums ir ierobežots, primāri tiks sniegts atbalsts meliorācijas grāvju pārbūvei un atjaunošanai, kad projekta īstenošanas rezultātā ir plašāks labuma guvēju loks. Šī iemesla dēļ drenu sistēmas atjaunošanas un pārbūves izmaksas tiks atbalstītas 20% apmērā no kopējām meliorācijas sistēmu būvniecības izmaksām.

     Izmaiņas arī nosaka, ka turpmāk meža īpašniekiem tiek dota iespēja sakārtot meliorācijas sistēmu sev piederošajā lauksaimniecības zemē, ievērojot samērīguma principu, ja projektā plānotā meža zemes meliorācijas sistēma robežojas ar pretendentam piederošu lauksaimniecības zemi un turpinās tajā.

     Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk stratēģiskajiem projektiem attiecināmo izmaksu apmērs būs līdz 10 000 000 eiro un ka Lauku atbalsta dienests (LAD) pieprasīs atzinumu no Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes par stratēģiskā projekta atbilstību.

     Paredzams, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā sekmēs gan stratēģisko projektu īstenošanu lauksaimniecības produktu pārstrādē pēc vienotas sistēmas, t.i., saliedējot produktu ražošanas un pārstrādes jomu, lai stabilizētu lauksaimniecības un to pārstrādes produktu cenas, kā arī veicinātu konkurētspēju un produktu ražošanu atbilstoši pieprasījumam, gan projektus lauksaimnieciskās darbības attīstībai un primārās lauksaimniecības produktu ražošanai.

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās

    

     Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozrēm vai zivsaimniecības nozarē.

     Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro var saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Programmas iespējas var izmantot arī zivsaimniecības nozares uzņēmumi neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās vietas.

 Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:

-          Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;

-          Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un nekustamo īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;

-          Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;

-          Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai cits reģistrējams īpašums;

-          Procentu likme ir no 4 līdz 8%.

 

Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:

     “Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts atbalsta programmu klāsts uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir tautsaimniecības tendences un kādas ir uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus produktus. Mūsu jaunā programma visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir darbības uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.  Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku specifikas, finanšu plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs jaunās programmas priekšrocības, lai esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu ideju pārvēst realitātē!”

     Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski. Plašāka informācija par ALTUM jauno programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama šeit.

 

Par ALTUM

     Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

 2018. gada 5.septembrī

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

 • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un 
 • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 miljonu eiro apmērā;
 • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā.

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

 

AKTUĀLI - Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 13.03.2018. līdz 13.04.2018. vienā no zemāk uzskaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-        biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-        biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/ 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu
 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

5.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks
13.03.2018.- 13.04.2018.
 
Darba dienās no plkst. 9.00-17.00
Stratēģiskais mērķis : M1 Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas mikro (sīkās) un mazās uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība
5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums
 
EUR 63 508,61
 
5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.
 
Projektu  īstenošanas termiņš  
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšanas veidi
(izvēlas vienu iesniegšanas veidu)
Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login  vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, projekta iesniegums nosūtāms uz Lauku atbalsta dienestam elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā jāiesniedz biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 26330257, 29177019 (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniskā dokumenta veidā saskaņā ar ar Elektronisko dokumentu likumu).
     
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA), tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, un, dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu var iepazīties biedrības „SATEKA”  mājas lapā: http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/, personīgi- biedrības birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/.
Kontaktinformāciju - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv , Ābeļu ielā 17, Gulbene (2.stāvā pa labi).

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

     No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim.
     Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Dienests ir sagatavojis piemērus atbalsta saņemšanai atbilstošām koptām un neatbilstošām nekoptām platībām (skatīt attēlus zemāk).
     Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku (savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām). Jāņem vērā, ka šāda veida precizēšanas pieprasījumi var tikt izskatīti sezonas laikā.
     Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējos gados, LAD atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Izmaiņas nosacījumos, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības
     Dienests vērš uzmanību, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības. Kā ekoloģiski nozīmīgas platības tiek uzskatītas papuves, dižkoki, alejas un dižakmeņi, koku, krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, laukmales vai buferjoslas, dīķi, labības vai labības un proteīnaugu pasējā sēts zālājs, slāpekli piesaistošo kultūraugu platības, starpkultūru platības, kā arī grāvji. Plašāku informāciju par ekoloģiski nozīmīgajām platībām var skatīt pievienotajā infografikā.
     Svarīgi ievērot! Koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes un dīķi ir ainavu elementi par kuriem var iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, lai tos iekļautu lauku blokā vai precizētu esošos. Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā tiks izmantoti arī grāvji no ZMNĪ Meliorācijas kadastra, bet tie lauksaimniekam pašam nav jānorāda.
     Izmaiņas ir arī pagastu un novadu sarakstā, kuros saimniekojošie lauksaimnieki ir atbrīvoti no ekoloģisko nozīmīgo platību norādīšanas. Novadu un pagastu saraksts arī skatāms infografikā.

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

     No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

     Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

     Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

 • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

     Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

     Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

     Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.

Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

     No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība".

     Pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 eiro. Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā. Atlase notiek divos posmos. Vispirms tiek veikta projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana, bet otrajā posmā detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

     Pasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 5 miljoni eiro. Mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

     Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

     Svarīgi ņemt vērā! Iesniedzot projektus, jāpievērš uzmanība informācijai par sadarbības partneriem. Partneris nav atbilstošs, ja tam ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums vai ir grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes. Pārstrādes projektu gadījumā pētījumam ir jābūt virzītam uz to, lai ieguvums projekta ietvaros būtu arī primārajam ražotājam. Savukārt, ja kāds no sadarbības partneriem iesaistīts vairākos projektos, tad jāpievērš uzmanība, lai jaunie partneri katrā projektā veidotu vismaz 70% no sadarbības partneru skaita.

     Finansējums minētajā pasākumā tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Sadarbība" ietvaros.

 

Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

     Š.g. 30. janvārī, valdība atbalstīja ZM sagatavotos grozījumus ES tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem. Grozījumi noteikumos paredz vairākas izmaiņas nosacījumos, kas jāizpilda lauksaimniekiem, veidojot ekoloģiski nozīmīgās platības, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, atsevišķas izmaiņas brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) piešķiršanas nosacījumos, kā arī dažus tehniskus pielāgojumus 2018. gadā.

     Maksājumu piešķiršanas kārtībā tiek noteikts periods, kurā jāpiemēro regulā noteiktais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas aizliegums ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos), kā arī precizētas atsevišķu ekoloģiski nozīmīgo platību (ENP) veidu minimālās un maksimālās platības un lielumi.

     Jaunie nosacījumi paredz, ka turpmāk tiek apvienotas vienā ENP veidā koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, kā arī apvienotas laukmales un buferjoslas un precizētas prasības to atzīšanai par ekoloģiski nozīmīgu platību. Jaunā kārtība nosaka, ka turpmāk arī grāvjus varēs deklarēt kā ekoloģiski nozīmīgas platības.

     Izmaiņas paredz, ka zālāju pasējā tiek pieļauta ne tikai stiebrzāļu sēja savstarpējos maisījumos, bet arī maisījumi ar noteiktām tauriņziežu kultūraugu sugām. Slāpekli piesaistošos kultūraugus varēs audzēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars. Tāpat papildināts slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts ar ziemas vīķi, rudziem, pupām, zirņiem un lopbarības redīsiem.

     Tāpat noteikumu grozījumos attiecībā uz BSA tiek paredzēts, ka turpmāk arī par Latvijas brūnās un zilās šķirnes govīm, kuras izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai, varēs saņemt atbalstu par slaucamām govīm, ja izslaukums no govs attiecīgajā standartlaktācijā ir vismaz 4500 kilogramu.

     Precizēti nosacījumi BSA piešķiršanā par sertificētas sēklas kartupeļiem, par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, par sertificētu labības sēklu, nosakot datumus, līdz kuram lauksaimniekam ir jānodrošina sertificētas sēklas ieguve.

     Nosacījumi arī paredz, ka turpmāk par parastām jeb dārza pupiņām nevarēs saņemt BSA, ņemot vērā atbalsta nesamērīgumu ar gūtajiem ieņēmumiem mehanizētās ražas novākšanas dēļ.

     Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” pieejama MK tīmekļvietnē

 

Aicinām piedalīties konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2018”

     Zemkopības ministrija (ZM) jau divpadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2018”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

     Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2018” uzdevums ir veikt izpēti par koka pārtapšanu enerģijā (siltumenerģijā/būvniecībā/mēbelēs/amatniecībā) galaproduktu veidolā. Šī gada konkursa moto ir “Mežs un enerģija”.

     Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par koka pārtapšanu enerģijā Latvijā un pasaulē galaproduktu veidolā. Tāpat jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

     Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 16. aprīļa pulksten 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2018”” (pasta zīmogs 16.04.2018.), bet pieteikuma anketa jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT. Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums 2, 1111. kab., Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.

     Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā, kā arī interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Katrā konkursa grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas izzinošas ekskursijas ceļa izdevumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums plānots 2018. gada 25. maijā Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē.

 

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.

______________________________

Plašāka informācija:

Māra Mīkule

Meža departaments

Meža nozares stratēģijas

un atbalsta nodaļa

tālr. 67027553

Nolikums un pielikumi mājas lapā www.gulbene.lv

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

     Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.

     Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

     Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus.

     Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapas www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

     Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas. Uzvarētāji – logo un devīzes autori – ir Paula Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.

Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus.

Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapas www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas. Uzvarētāji – logo un devīzes autori – ir Paula Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

     Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā". Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

     Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

 1. Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
 2. Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
 3. Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas".

 

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

     No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

     Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 70 miljoni eiro. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

     Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

      Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8 miljoni eiro. Mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.

     Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

 

Plūdu zaudējumu pieteikšana

      4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu platībām un sienu
 
     Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.
 
     Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.
 
     Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi.

Aicinām piedalīties konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2017”

      Zemkopības ministrija (ZM) jau vienpadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

 

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2017” uzdevums ir veikt izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada konkursa moto ir “Meža zemē Latvijā!”.

 

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā un jāsagatavo radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

 

Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 6. oktobra pulksten 15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2017”” (pasta zīmogs 06.10.2017.), bet pieteikuma anketa jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT.

 

Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases grupā, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupā un interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Katrā konkursa grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas izzinošas ekskursijas ceļa izdevumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums plānots 2017. gada rudenī.

 

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

     Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

     Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība", "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam.

     Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

     1.1.  aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro), sadalot to pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu, šādi:

izsludināmais finansējums Ziemeļaustrumu RLP – 549 687 EUR.

 

     1.2.  aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ir 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro), sadalot to pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu, šādi:

     izsludināmais finansējums Ziemeļaustrumu RLP - 549 687 EUR.

     Atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem noteikt LAP aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" neatbalstāmās nozares:

     2.1. lauksaimniecības (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa) un lauksamniecības produktu pārstādes nozare (NACE 2. red. C sadaļas 10. un 11. nodaļa), izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs iepildītu ūdeņu ražošanu;

     2.2. tērauda nozare (NACE 2. red. C sadaļas 24. nodaļa);

     2.3. ogļrūpniecības nozare (NACE 2. red. B sadaļas 5. nodaļa);

     2.4. kuģu būves nozare (NACE 2. red. C sadaļas 30.11 klase);

     2.5. sintētisko šķiedru nozare (NACE 2. red. C sadaļas 20.6. grupa);

    2.6. transporta nozare (ka arī saistītā infrastruktūra) (NACE 2. red. H sadaļa), izņemot taksometru pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.32 klase), individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.42 klase) un cauruļvadu transportu (NACE 2. red. H sadaļas 49.5 grupa) un kosmisko transportu (NACE 2. red. H sadaļas 51.22 klase);

      2.7. enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare (NACE 2. red. D sadaļa 35.nodaļa).

     Iesniegto projektu īstenošanas beigu datumu, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

     Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

     No 2017.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos:

     - Atbalsts, kas paredzēts valsts līmeņa jaunu produktu vai procesu radīšanai, kas izmantojamas pēc iespējas plašākam labuma guvēju lokam visā nozarē “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” (turpmāk – 16.1. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 3 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 500 000 eiro 5 gadu periodā.

     - Atbalsts individuāliem saimniecību risinājumiem “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” (turpmāk – 16.2. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 2 miljoni eiro, bet vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 100 000 eiro 5 gadu periodā.

     Atbalsta intensitāte abos apakšpasākumos ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti peļņas gūšanai, tad iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem atbalsta intensitāte ir tāda, kā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

     16.1.apakšpasākumā atlase notiek divos posmos. Pirmajā posmā ZM komisija veic projekta idejas atlasi un EIP darba grupas apstiprināšanu, bet  otrajā posmā LAD veic detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlasi. Atbalstu var saņemt tad, ja projektā iesaistās 3 partneri, no kuriem vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks. LAD Lauku attīstības daļas vadītājs Juris Cvetkovs uzsver: “Pats atbalsta pasākuma nosaukums “Sadarbība” jau akcentē to, ka projekti ir īstenojami sadarbojoties. Projektu potenciālajiem īstenotājiem jāpievērš uzmanība, ka būtiska ir sadarbība ar zinātniekiem vai pētniekiem, izstrādājot 16.1. apakšpasākumā idejas, kas noder ikvienam Latvijas lauksaimniekam vai mežsaimniekam. Izstrādātos risinājumus nevarēs patentēt, tos pēc projektu īstenošanas vajadzēs prezentēt Zemkopības ministrijas izveidotai komisijai un publicēt plašākai sabiedrībai, lai tos varētu izmantot jebkurš interesents. Šajā apakšpasākumā jāņem vērā nosacījums, ja ideja ir radīta lauksaimniecības produktu pārstrādē, tad labuma guvējam ir jābūt arī primārajam produkcijas ražotājam - lauksaimniekam.”

     16.2. apakšpasākumā jābūt sadarbībai starp vismaz 2 sadarbības partneriem – lauksaimnieku vai mežsaimnieku un zinātnieku.

     Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Seminārs AMATNIEKIEM un MĀJRAŽOTĀJIEM

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Gulbenes konsultāciju birojs rīko semināru

                                        

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Gulbenes  konsultāciju biroja rīkots  seminārs – Lauku diena par izmēģinājuma ierīkošanu

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros

Tēma:   Nezāļu ierobežošanas iespējas graudaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā

Norises vieta: z/s”Ķelmēni” , Rankas pagasts, Gulbenes novads

Datums: 2017. gada 6. jūnijs,   plkst.11:00

DIENAS KĀRTĪBA

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10:45-11:00

                         Pulcēšanās  Rankas  pagasta  z/s ‘’Ķelmēni’’ , rīta kafija

11.00-11.30

0.5

Lauku dienas atklāšana, Informācija par izmēģinājuma ierīkošanu

Juris Paulovičs - z/s ’’Ķelmēni’’ īpašnieks,  Ingrīda Šteinberga - Gulbenes KB augkopības konsultante

11:30-12:30

1,0

Nezāļu ierobežošanas paņēmieni kultūraugu sējumos un nezāļainības vērtēšana, saimniekojot bioloģiski.

Asoc.profesore Dr.agr. Dzidra Kreišmane , LLU

12:30 – 13:15

0,75

Aktuālākais par nezālēm un nezāļu ierobežošanas paņēmieniem laukaugu sējumos

Dr.agr. Līvija Zariņa , AREI  Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece

13:15-15:00

1,75

Izmēģinājuma lauciņu apskate. Saimniecības pieredze nezāļu ierobežošanā.

Ingrīda Šteinberga - Gulbenes KB augkopības speciāliste,  Inta Serģe – sertifikācijas institūcija ‘’Vides Kvalitāte’’

15:00-16:00

1.0

Pusdienas.       Diskusija par nezāļu ierobežošanas iespējām bioloģiskjā saimniekošanas sistēmā.

Juris Paulovičs - z/s ’’Ķelmēni’’ īpašnieks,  Ingrīda Šteinberga - Gulbenes KB augkopības konsultante

Kopā st.

5

 

 

 

 

Pieteikšanās pie:

Augkopības konsultantes Ingrīdas Šteinbergas   29337806, ingrida.steinberga@llkc.lv,

z/s Ķelmēni saimnieka      Jura Pavloviča 29424472,

 

X 629201, Y 63437227

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

www.llkc.lv

TARTU, IGAUNIJA, lielākā Baltijā lauksaimniecības, kokapstrādes un mežsaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstāde.

Izstāde Rāmavā

Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

     LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

     Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi" – “Projekti un investīcijas”.

     Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā. Ziemeļaustrumu RLP pieejamais finansējums ir 1 922 267 eiro.

     Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros.

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

 

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšana

     LAD informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

     Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016.gadā.

     Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.

     LAD vērš uzmanību, ka piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi būtiski ieguvumi. Viens no tiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nebūtu iespējams konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

     Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

     Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 3.kārta

     Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

     Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:

     2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”, rīcībai  piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 40 000,00;

     2.2. rīcībā "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai", rīcībai  piešķirtais ELFLA publiskais finansējums  EUR 66 057,94

     Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 03.03.2017.- 03.04.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

     Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  ww.sateka.lv 

     Kontaktinformācija - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

     Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit

Tiek izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 2.kārta

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 277 328,00

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Projektu iesniegums jāiesniedz:

- biedrības „SATEKA” birojā Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā,

- vai  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS),

- vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegumu nosūtot Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kā arī biedrības mājas lapā www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  ww.sateka.lv

Kontaktinformācija - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

     Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" . Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim, pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro.

     Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

     Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.

     Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansējums ir 0,5 miljoni eiro.

     Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.

     Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas".

     Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

 

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

 1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās":

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro);
lauku saimniecībām - 35 170 012,00 EUR (trīsdesmit pieci miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši divpadsmit eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Izsludināmais finansējums (EUR)

saimniecības ar apgrozījumu līdz 70 tūkst. EUR

saimniecības ar apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR

Austrumlatgales RLP

611 935

2 077 888

Dienvidkurzemes RLP

1 153 824

3 917 929

Dienvidlatgales RLP

1 024 016

3 477 152

Lielrīgas RLP

650 106

2 207 502

Viduslatvijas RLP

787 824

2 675 138

Zemgales RLP

1 211 600

4 114 115

Ziemeļaustrumu RLP

656 925

2 230 658

Ziemeļkurzemes RLP

781 616

2 654 059

Ziemeļvidzemes RLP

1 123 332

3 814 393

 

 1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 12 188 245 EUR (divpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).

 

 1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā": fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām - 6 015 013 EUR (seši miljoni piecpadsmit tūkstoši trīspadsmit euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".
 

Izstāde Rāmavā

Aicinām Jūs piedalīties 25. starptautiskajā izstādē “Lauksaimniecības tehnika 2016” – laukam, mežam, saimniecībai, kura norisināsies no 6. līdz 9. oktobrim izstāžu kompleksā “Rāmava”.

Zemkopības ministrija izsludina gadskārtējo konkursu skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2016”

      Zemkopības ministrija (ZM) izsludinājusi konkursu Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens 2016”. Šogad jau par tradīciju kļuvušais ZM konkurss Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” notiek 10 reizi. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

 

      Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2016” uzdevums ir veikt izpēti par koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām Latvijā un pasaulē. Konkursa moto: „Koks ir visur!”

 

      Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām (piemēram, jumtam, degvielā, tipogrāfijas krāsai u.tml.) Latvijā un pasaulē un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

 

      Konkursa darbs dalībniekiem jāiesniedz līdz š.g. 7. oktobra plkst.15.00 ZM Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2016”” (pasta zīmogs 07.10.2016.).

 

      Ar konkursa nolikumu ikviens var iepazīties ŠEIT.

Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

      Atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem par īslaicīgu brīvprātīgu piena ražošanas samazināšanu valdība apstiprināja š.g. 13.septembrī. Eiropas Komisija šim atbalstam paredzējusi 150 miljonus eiro visu ES dalībvalstu piena ražotājiem. Atbalsts būs pieejams ražotājiem, kuru finansiālā situācija ir jo īpaši apdraudēta ilgstoši nelabvēlīgajos apstākļos un kuri apsver iespēju brīvprātīgi vismaz trīs mēnešus samazināt pārstrādei piegādātā piena daudzumu. Atbalsta likme - 140 eiro par tonnu piena. 

      Pieteikšanās atbalstam ir brīvprātīga, tādēļ katram piena ražotājam atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas piena ražošanu savā saimniecībā īslaicīgi samazināt. 

      Atbalsts paredzēts par piena piegādes apmēra samazināšanu vienā no šādiem trīs mēnešu periodiem (salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā): pirmais periods – 2016. gada oktobris, novembris, decembris, otrais periods – 2016. gada novembris un decembris un 2017. gada janvāris, trešais periods – 2016. gada decembris un 2017. gada janvāris un februāris, ceturtais periods – 2017. gada janvāris, februāris, marts. 

      Lai pretendētu uz atbalstu, samazinājumam jābūt vismaz 1500 kg, savukārt maksimālais apmērs, par kuru piešķirs atbalstu, ir samazinājums, kas nav lielāks par 50% no iepriekšējā gada attiecīgo trīs mēnešu piegādes apmēra. 

      Valdības apstiprinātā atbalsta piešķiršanas kārtība paredz, ka piena ražotājs varēs pieteikties atbalstam, ja tas ir piegādājis pienu pirmajam pircējam šī gada jūlija mēnesī un ir reģistrēts Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā. 

      Lai pieteiktos atbalstam uz pirmo trīs mēnešu periodu (2016. gada oktobris novembris, decembris), ražotājam Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 21. septembra plkst. 13.00 jāiesniedz iesniegums par piena ražošanas samazināšanu, norādot plānoto piena piegādes samazinājuma apmēru. Iesniegumu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests uzsāks no šā gada 15. septembra. 

      Savukārt atbalsta saņemšanai par piena piegādes samazināšanu pirmajā periodā ražotājam līdz 2017. gada 14. februārim elektroniskajā pieteikšanās sistēmā būs jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums, norādot faktisko piena piegādes samazinājumu. 

      Atbalstu par piena piegādes samazināšanu pirmajā periodā Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2017. gada 31. martam. 

      Uz atbalstu piena piegādes samazināšanai kādā no nākamajiem samazināšanas periodiem piena ražotāji varēs pieteikties tikai tad, ja iepriekšējā samazināšanas periodā nebūs izlietots viss atbalstam atvēlētais budžets. Jāņem vērā, ka katrs piena ražotājs varēs pieteikties tikai vienam samazināšanas periodam.

Lauksaimniekiem piešķirti 75 procenti dīzeļdegvielas par atbilstošās platības hektāru

      Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 75 procentu apmērā no kopējā daudzuma 2016./2017.saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
     Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu. DUS kontaktinformācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Valsts atbalsts”.
     Iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, LAD pieņēma līdz šā gada 1.jūnijam.
     LAD līdz 2016.gada 30.oktobrim pieņems gala lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu 2016./2017.saimnieciskajam gadam, par ko lauksaimniecības produkcijas ražotāji tiks informēti atsevišķi.

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

      Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
     Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu EUR 9,5 milj, attiecīgi apakšpasākumam:
•    “Meža ieaudzēšana” – EUR 4000000,
•    “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – EUR 500000,
•    “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” – EUR 5000000.
Valdība 10. maijā atbalstīja Zemkopības Ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kāda piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
     Galvenie grozījumi veikti projektu atlases kritērijos. Atlases kritēriji ir izstrādāti tā, lai dotu līdzvērtīgas iespējas saņemt finansējumu gan mazajiem, gan lielajiem meža īpašniekiem. Klāt ir nākuši jauni atlases kritēriji un papildināti esošie. Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti, kas ir par 5 punktiem vairāk nekā iepriekš. “Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu skaits paliek nemainīgs – 30.
     Grozījumi paredz, ka atbalstu nevarēs saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.
     Tā kā pirmajā kārtā austrumu reģionā nebija iespēja realizēt aktivitātes, kas saistītas ar stādīšanu, jo nebija pieejams atbilstošās kategorijas stādāmais materiāls, tad grozījumi paredz, ka meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.
     Grozījumi publicēti Latvijas Vēstnesī 216. gada 12.maijā. Grozījumi stājušies spēkā 2016. gada 13.maijā.


Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

     Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".
     Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
     Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" ir EUR 8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu.
     Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ Projekti un investīcijas”.
     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!


Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm

     Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".
     Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
     Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
•    "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR  apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa,
•    aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR  apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
     Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.
     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
     Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšaktivitātē.


Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam.
Sīkāk lasiet ŠEIT!

Pieteikies platību maksājumiem varēs tikai elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Sīkāk lasiet ŠEIT!

Svarīga informācija dravniekiem

MK 2016.gada 16.februārī apstiprināja grozījumus noteikumos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtību (noteikumos Nr.393).

Šie grozījumi paredz medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram (LDC) par ganāmpulka stāvokli.

Turpmāk saskaņā ar grozījumiem medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LDC būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.maiju un 1.novembri.

Medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri, jo līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz gada 1.janvāri un 1.jūliju. Tā kā turpmāk informācija būs jāsniedz par stāvokli uz 1.maiju un uz 1. novembri, tad šogad dravniekiem informāciju iznāks sniegt trīs reizes.

Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju turpmāk, arī šogad, jāsniedz nebūs.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Aktuāli! Jaunās zaļināšanas prasības – ir pieejams zaļināšanas kalkulators

Platību maksājumi

Lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti. Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir apkopota  informatīvajā materiālā , kā arī publicēta LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”.

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

 

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

Kalkulators ir pieejams LAD mājaslapā un LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu, nav nepieciešams būt EPS klientam.

 

Kadastrā esošās lauksaimniecības zemes apstrāde

LAD atgādina, ka līdz šā gada 1.septembrim ir jāapstrādā 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu uzskatīta par apstrādātu. Līdz šim lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības. Šī prasība tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.

Neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

LAD apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām nodokļu papildlikmes aprēķināšanai jau šajā gadā, kā arī nodokļu aprēķinam 2014.gadā. Ja lauksaimniecības zeme netiek kopta, tā tiek aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Plašāka informācija ir atrodama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā „Citi pakalpojumi” – „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana”.

 

Pieņemti jauni noteikumi koku ciršanai ārpus meža


Pieņemti jauni noteikumi koku ciršanai ārpus meža

ZM izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Noteikumu projekts paredz, ka kokus ārpus meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad koku ciršanai ārpus meža nepieciešama atļauja. Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošo redakciju, ir vairākas teritorijas, kur atļauja vairs nav nepieciešama (piemēram, dabiskas izcelsmes koku rindas, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības josla, u.c.), bet ir iekļauts arī jauns, līdz šim nebijis nosacījums, ka koku ciršanai ir nepieciešama pašvaldības atļauja, ja koks ir sasniedzis caurmēru 60% apmērā no īpaši aizsargājama koka caurmēra.

Noteikumi paredz, ka atļauju koku ciršanai ārpus meža turpmāk izsniegs tikai pašvaldība, izņemot aizsargājama koka nociršanai, īpaši aizsargājamās augu sugas koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un koku ciršanai aizsargājamo aleju teritorijās, kad atļauju izsniegs Dabas aizsardzības pārvalde.

Ja nepieciešams nocirst kokus būvniecības vai derīgo izrakteņu ieguves procesā, tad kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja, zemes dzīļu izmantošanas licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Tas gan neatbrīvo zemes īpašnieku no zaudējumu atlīdzināšanas, ja koku ciršana paredzēta pilsētā vai ciemā.

Noteikumi nosaka vispārīgu atļauju izsniegšanas kārtību, paredzot, ka vietējā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var konkrētāk noteikt iesniegumu iesniegšanas un koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, dažādu ekspertu piesaistīšanu izvērtēšanā vai koku ciršanas komisijas izveidošanu, noteikt gadījumus, kad koku ciršanai ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana, un piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru, kā arī risināt citus konkrētai pašvaldībai specifiskus jautājumus, kas saistīti ar koku ciršanu ārpus meža.

Vienlaikus noteikumi arī nosaka vienotu metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā, kā arī gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība nav jāmaksā.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācijai:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40238026&mode=mk&date=2012-05-02

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv