>

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas pakalpojumi

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas pakalpojumi
SIA Pilsētvides serviss klientiem

Iespējams nodot atbilstošas kvalitātes, bez piejaukumiem izmantoto iepakojumu SIA “Pilsētvides serviss” EKO laukumos, piesakoties pa zemāk norādītajiem tālruņiem vai e-pastu:
Alūksne; Balvi; Gulbene – tālrunis 25666837 ;
aluksne@pilsetvide.lv;
balvi@pilsetvide.lv;
gulbene@pilsetvide.lv
HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām jābūt izskalotām.
Nepieņem remontu darbos izmantotas kannas vai kannas ar krāsu piejaukumiem (par neatbilstošas kvaitātes iepakojumu tiek piemērota nodošanas maksa, kā sadzīves atkritumu tarifs attiecīgājā novadā)
Iepakojuma savākšana

SIA ELAGRO iepērk sienu un skābsienu neierobežotos apjomos sākot no 38 ruļļiem

Prasības skābsienam:

Iegūts no sētā zālāja, ar nelielu tauriņziežu piemaisījumu līdz 20% vai bez, mitrums 25-35% (maks. 35%), zaļgandzeltens, viegla augļu smarža, bez pelējuma. Minimālais šķiedras garums 15cm.

 

Prasības sienam:

Iegūts no sētā zālāja, ar nelielu vai bez tauriņziežu piemaisījuma, mitrums maks. 14%, zaļgans, laba smarža, nesmalcināts, uzglabāts zem nojumes, bez pelējuma.

Sienu ņemam tikai no tiem, kuriem ir iespēja uzglabāt zem jumta.

 

Sienu un skābsienu ņemam tikai līdz norādītajam mitrumam. Mitrumu palīdzēsim noteikt mūsu laboratorijā.

 

Cena sienam 80 eur/t+PVN jeb 96,8 eur/t ar PVN,

Cena skābsienam 65 eur/t +PVN jeb 78,65 eur/t ar PVN.

Cenas norādītas ar piegādi līdz ražotnei.

Tas nozīmē ka ruļļa cena ir 15-30 eur atkarībā no ruļļa svara.

Nepieciešamības gadījumā nodrošinām transportu.

Siena un skābsiena piegāde notiek pēc iepriekš saskaņota grafika.

 

Ražotnes adrese: Alūksne, Rūpniecības iela 7.

Ieguvumi sēto zālāju audzētājiem:

-        Zālāju audzēšanā var izmantot zemes, kuras nav piemērotas intensīvai graudu audzēšanai.

-        Zālāju audzēšanai var izmantot zemes, kuras ir tuvu mežiem, un par  kurām ir jānomaksā “meža nodeva”, ja audzē graudus vai rapsi. Zālāju audzēšanas gadījumā tas atkrīt.

-        Ir izslēgts izsalšanas un krusas risks, kā arī vispār samazinās klimatisko apstākļu risks uz audzēšanu, jo jūs audzējat vairāk kultūras.

-        Stabilas cenas uz izaudzēto gadu no gada.

-        Eksportspējīgs produkts un nav jāuztraucas par realizāciju.

 

Slēdzam ilgtermiņa līgumus par siena un skābsiena audzēšanu un iepirkumu.

Sniedzam konsultācijas zālāju audzēšanā eksporta kvalitātei.

 

Vēlaties uzzināt vairāk? Zvaniet uz tālruni: 29 359160 Iveta Savdona vai rakstiet sales@elagro.lv

 

 

Varēs veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes

 • No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs:
  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšana";
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
  Publiskais finansējums aktivitātēm ir 7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu.
  Ziemeļaustrumu RLP izsludinātais publiskais finansējums ir 398 443 EUR.
  Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība vai pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  Projektu iesniegumu veidlapas un pasākumu nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.
  Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
  Projektu iesniegumu pieņemšana notiek  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
   

   

17. APRĪLĪ PLKST. 10.00 LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMĀ

INFORMATĪVĀ DIENA LAUKSAIMNIEKIEM

INFORMĀCIJA PAR MIGLOTĀJU   PĀRBAUDĒM. MĀRTIŅŠ UZULIŅŠ.


1. JAUNĀS PRASĪBAS 2019. GADA PLATĪBMAKSĀJUMU SEZONAI

2.
2019. GADA PROVIZORISKĀS PROJEKTU KĀRTAS

3.
LLKC MĀCĪBU PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS.

 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI.

 

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Gulbenes konsultāciju birojs

Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības atjaunošanas apmācība
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums: 12.02.2019.
 
 
Otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanas apmācība
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums 13.02.2019.        
14.02.2019.

18.02.2019.
19.02.2019.

 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Eksāmens 19. februārī
 
 
Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apmācības darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
 
 
Norises vieta: Gulbene, O.Kalpaka iela 27 Datums: 14.03.2019.
 
 

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu

Kārta atvērta
01.10.2018.-31.10.2018.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

     No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim.
     Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.), jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Dienests ir sagatavojis piemērus atbalsta saņemšanai atbilstošām koptām un neatbilstošām nekoptām platībām (skatīt attēlus zemāk).
     Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku (savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām). Jāņem vērā, ka šāda veida precizēšanas pieprasījumi var tikt izskatīti sezonas laikā.
     Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējos gados, LAD atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Izmaiņas nosacījumos, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības
     Dienests vērš uzmanību, ka 2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos, kas jāņem vērā, norādot ekoloģiski nozīmīgās platības. Kā ekoloģiski nozīmīgas platības tiek uzskatītas papuves, dižkoki, alejas un dižakmeņi, koku, krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, laukmales vai buferjoslas, dīķi, labības vai labības un proteīnaugu pasējā sēts zālājs, slāpekli piesaistošo kultūraugu platības, starpkultūru platības, kā arī grāvji. Plašāku informāciju par ekoloģiski nozīmīgajām platībām var skatīt pievienotajā infografikā.
     Svarīgi ievērot! Koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes un dīķi ir ainavu elementi par kuriem var iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, lai tos iekļautu lauku blokā vai precizētu esošos. Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā tiks izmantoti arī grāvji no ZMNĪ Meliorācijas kadastra, bet tie lauksaimniekam pašam nav jānorāda.
     Izmaiņas ir arī pagastu un novadu sarakstā, kuros saimniekojošie lauksaimnieki ir atbrīvoti no ekoloģisko nozīmīgo platību norādīšanas. Novadu un pagastu saraksts arī skatāms infografikā.

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

     No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

     Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

     Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

 • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

     Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

     Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

     Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

     Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.

LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un augļi skolai” konkursā

     Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu skolēnus piedalīties programmas “Piens un augļi skolai” konkursā. Konkursa ietvaros bērni un skolēni tiek aicināti apkopot pieredzes stāstus par to, kā Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”. Konkurss noritēs no 2017. gada 11. decembra līdz 2018. gada 28. februārim.

     Bērnus un jauniešu LAD aicina atbildēt, piemēram, uz jautājumu: Kā bērnudārzā vai skolā dzer pienu un ēd augļus un dārzeņus? Vai un kāpēc bērniem un jauniešiem patīk šī programma? Konkursā var iesniegt zīmējumu kopumus, kolāžas, video, animācijas, fotokolāžas, komiksus vai citus vizuālos darbus, kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt veidojusi visa klase, bērnudārza grupa vai konkrētas klases skolēnu grupa.

     Konkursa uzvarētāji saņems izglītojošu spēļu komplektus, sporta aprīkojuma komplektus, bet paši labākie – iespēju atbraukt uz Rīgu un apmeklēt interesantus pasākumus.

     Ar konkursa noteikumiem sīkāk var iepazīties programmas mājas lapas www.piensaugliskolai.lv sadaļā “Konkursi”.

     Šis ir jau otrais konkurss, kurš tiek organizēts Eiropas Savienības skolu programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Pirmā konkursa ietvaros, kas notika 2017. gada pavasarī, Latvijas skolēni tika aicināti izstrādāt programmas logo un devīzes idejas. Uzvarētāji – logo un devīzes autori – ir Paula Molodavčenko no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis un Harijs Veldres no Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 2. klases.

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

     Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā". Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

     Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

 1. Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
 2. Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
 3. Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas".

 

Tiek izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 2.kārta

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 277 328,00

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Projektu iesniegums jāiesniedz:

- biedrības „SATEKA” birojā Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā,

- vai  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS),

- vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegumu nosūtot Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kā arī biedrības mājas lapā www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  ww.sateka.lv

Kontaktinformācija - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

      Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
     Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu EUR 9,5 milj, attiecīgi apakšpasākumam:
•    “Meža ieaudzēšana” – EUR 4000000,
•    “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – EUR 500000,
•    “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” – EUR 5000000.
Valdība 10. maijā atbalstīja Zemkopības Ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kāda piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.
     Galvenie grozījumi veikti projektu atlases kritērijos. Atlases kritēriji ir izstrādāti tā, lai dotu līdzvērtīgas iespējas saņemt finansējumu gan mazajiem, gan lielajiem meža īpašniekiem. Klāt ir nākuši jauni atlases kritēriji un papildināti esošie. Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti, kas ir par 5 punktiem vairāk nekā iepriekš. “Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu skaits paliek nemainīgs – 30.
     Grozījumi paredz, ka atbalstu nevarēs saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.
     Tā kā pirmajā kārtā austrumu reģionā nebija iespēja realizēt aktivitātes, kas saistītas ar stādīšanu, jo nebija pieejams atbilstošās kategorijas stādāmais materiāls, tad grozījumi paredz, ka meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.
     Grozījumi publicēti Latvijas Vēstnesī 216. gada 12.maijā. Grozījumi stājušies spēkā 2016. gada 13.maijā.


Kadastrā esošās lauksaimniecības zemes apstrāde

LAD atgādina, ka līdz šā gada 1.septembrim ir jāapstrādā 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu uzskatīta par apstrādātu. Līdz šim lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības. Šī prasība tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.

Neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

LAD apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām nodokļu papildlikmes aprēķināšanai jau šajā gadā, kā arī nodokļu aprēķinam 2014.gadā. Ja lauksaimniecības zeme netiek kopta, tā tiek aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Plašāka informācija ir atrodama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā „Citi pakalpojumi” – „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana”.

 

Pieņemti jauni noteikumi koku ciršanai ārpus meža


Pieņemti jauni noteikumi koku ciršanai ārpus meža

ZM izstrādājusi noteikumus „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Noteikumu projekts paredz, ka kokus ārpus meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad koku ciršanai ārpus meža nepieciešama atļauja. Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošo redakciju, ir vairākas teritorijas, kur atļauja vairs nav nepieciešama (piemēram, dabiskas izcelsmes koku rindas, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības josla, u.c.), bet ir iekļauts arī jauns, līdz šim nebijis nosacījums, ka koku ciršanai ir nepieciešama pašvaldības atļauja, ja koks ir sasniedzis caurmēru 60% apmērā no īpaši aizsargājama koka caurmēra.

Noteikumi paredz, ka atļauju koku ciršanai ārpus meža turpmāk izsniegs tikai pašvaldība, izņemot aizsargājama koka nociršanai, īpaši aizsargājamās augu sugas koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un koku ciršanai aizsargājamo aleju teritorijās, kad atļauju izsniegs Dabas aizsardzības pārvalde.

Ja nepieciešams nocirst kokus būvniecības vai derīgo izrakteņu ieguves procesā, tad kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja, zemes dzīļu izmantošanas licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Tas gan neatbrīvo zemes īpašnieku no zaudējumu atlīdzināšanas, ja koku ciršana paredzēta pilsētā vai ciemā.

Noteikumi nosaka vispārīgu atļauju izsniegšanas kārtību, paredzot, ka vietējā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var konkrētāk noteikt iesniegumu iesniegšanas un koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, dažādu ekspertu piesaistīšanu izvērtēšanā vai koku ciršanas komisijas izveidošanu, noteikt gadījumus, kad koku ciršanai ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana, un piemērojamo sabiedriskās apspriešanas procedūru, kā arī risināt citus konkrētai pašvaldībai specifiskus jautājumus, kas saistīti ar koku ciršanu ārpus meža.

Vienlaikus noteikumi arī nosaka vienotu metodiku zaudējumu aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā, kā arī gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība nav jāmaksā.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācijai:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40238026&mode=mk&date=2012-05-02

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv