Nevalstiskās organizācijas > Biedrība "Laika josta"

Informācija par biedrību

Kontakti: 

Biedrība "Laika josta" ir dibināta 2010.gada 23.novembrī.
Reģ.nr.: 50008168381 
Juridiskā adrese: "Vecolekši", Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412    
Valdes priekšsēdētāja: Inga Deigele, tel. 26157445
Valdes priekšsēdētājas vietniece: Rita Gargažina. Valdes locekle: Dace Milne.

Mērķi:

1. Dažādu jauniešu aktivitāšu un pasākumu organizēšana.
2. Tradicionālās kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana, pasākumu organizēšana.
3. Mākslinieciskās pašdarbības attīstīšana.
4. Jauniešu līdzdalības veicināšana.
     
   

Realizācijā esoši projektiNo 2015.gada 1. līdz 5. jūnijam Smiltenes Centra vidusskolā sadarbībā ar biedrību “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Daugavpils Universitāti, SIA “ZAAO” un biedrību “Laika josta” tiek organizēta vides nometne “Iekšiņa un āriņa” 9–13 gadus veciem bērniem, tajā skaitā bērniem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Ņemot vērā, ka viena no skolas prioritātēm ir iekļaujošās izglītības īstenošana, kā arī skolas ēka ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika iesniegts projekts Latvijas vides aizsardzības fondam projektu konkursuvadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” finansējuma saņemšanai 2015.gadā, un iegūti līdzekļi EUR 3520 apmērā. Galvenās aktivitātes ir saistītas ar vides, ekoloģijas un veselības jautājumiem, piemēram, vides izziņas spēles, eksperimenti, ekspedīcija, mācību ekskursija uz ekociematu “Rožkalni” Rencēnos, radošās darbnīcas – otrreizējā pārstrāde u.tml. Savukārt viens no biedrības "Laika josta" mērķiem ir darbs ar jauniešiem, līdz ar to tika veidota sadarbība projekta īstenošanai.

* MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU

Realizētie projekti

Kopš biedrības dibināšanas 2010.gadā ir realizēti šādi projekti:

2010. - 2011.gada projekti

Jauniešu darba prakse (NVA "Kompleksi atbalsta pasākumi"). Projekta nr. 22.13.1-1/2. Ilgums - 12.2010. -  09.2011. Biedrībā praksi izgāja 1 jauniete no Lejasciema, paralēli SIA "MC Austrumvidzeme" iegūstot profesionālo kvalifikāciju "Lietvedis".

Tava iespēju vasara (biedrības "Sateka" mazo projektu konkurss "Sanākam, domājam, darām!"). Projekta nr. MPK-2011/21. Ilgums - 05.2011. - 09.2011. Projekta realizācijā iesaistīto personu skaits - 11. Projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku skaits - 24. Projektā tika organizētas 3 veidu aktivitātes - teātra nodarbības uz izrādes iestudēšana (vad. Inga Deigele), mūžizglītības un neformālās izglītības semināri (vad. Anita Birzniece un Jana Igaviņa), radošās darbnīcas "Roku darbi mūsu dienām" (vad. Anita Preimate). Izgatavotie materiāli (rotas, žabo) pārdoti, teātra izrādes laikā vākti ziedojumi, lai atbalstītu tos pagasta jauniešus, kas vēlas attīstīt savu mākslinieka talantu (mākslas vidusskolas sagatavošanās kursiem).


2011.-2012.gada projekti

Eiropas savienības līdzfinansēts ELFLA LEADER projekts "Gaismas un skaņas iekārtu iegāde un uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lejasciema pagastā", projekta nr. 11-07-LL05-L413201-000004, kura laikā kultūras namā ir uzstādītas un sagatavotas lietošanai gaismas iekārtas (priekšgaismas un pamata skatuves gaismas, kā arī LED gaismas paneļi un gaismas pults) un skaņas aparatūra (kondensatora tipa un solo mikrofoni, profesionāls CD/MP3 atskaņotājs, kabeļi).

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Lejasciema pagasta pārvaldi, vidusskolu un PII "Kamenīte" par to, ka aparatūru ir iespējams izmantot šo iestāžu organizēto pasākumu laikā, un aparatūras izmantošana ir jau sākusies (nodrošināta vokālā ansambļa "Akcents" uzstāšanās Jaungulbenē, popgrupas "Pīlādzītis" uzvedums "Puteklīšu Ziemassvētki", Lejasciema pašdarbnieku vakars u.c.).
Ir apmācīti 2 cilvēki darbam ar gaismas pulti.

 

2015.gada projekti

Iekšiņa un āriņa


No 2015.gada 1. līdz 5. jūnijam Smiltenes Centra vidusskolā sadarbībā ar biedrību “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, Daugavpils Universitāti, SIA “ZAAO” un biedrību “Laika josta” tika organizēta vides nometne “Iekšiņa un āriņa” 9–13 gadus veciem bērniem, tajā skaitā bērniem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Ņemot vērā, ka viena no skolas prioritātēm ir iekļaujošās izglītības īstenošana, kā arī skolas ēka ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika iesniegts projekts Latvijas vides aizsardzības fondam projektu konkursuvadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)” finansējuma saņemšanai 2015.gadā, un iegūti līdzekļi EUR 3520 apmērā. Galvenās aktivitātes bija saistītas ar vides, ekoloģijas un veselības jautājumiem, piemēram, vides izziņas spēles, eksperimenti, ekspedīcija, mācību ekskursija uz ekociematu “Rožkalni” Rencēnos, radošās darbnīcas – otrreizējā pārstrāde u.tml. Savukārt viens no biedrības "Laika josta" mērķiem ir darbs ar jauniešiem, līdz ar to tika veidota sadarbība projekta īstenošanai.* MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU